Aktualno
REZULTATI NATJEČAJA za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u POŽEGI
datum/vrijeme
20.01.2021.
 • GRAD POŽEGA
 • UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 • Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti
 • U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I     N A T J E Č A J
 • za izradu idejnog rješenja:
 • Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi
 • RASPISIVAČ I INVESTITOR:
 • Grad Požega, Trg Svetog Trojstva 1, 34000 Požega, OIB: 95699596710, Internetska adresa: http://www.pozega.hr;  telefon: 034/311-333; e-mail: jasminka.vodinelic@pozega.hr;  kojeg zastupa gradonačelnik Grada Požege Darko Puljašić
 • PROVODITELJ:
 • Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000 Zagreb  OIB: 01152649489, Internetska adresa: http://www.uha.hr/, koje zastupa predsjednica Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh., telefon:   (+385) 01/4816 151 , e-mail adresa: tajnistvo@uha.hr
 • AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:
 • Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000 Zagreb
 • Autor programa natječaja: Marijan Pandžić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt marijan@punikrug.hr, Pod gradom 3, 34000 Požega, +385915024365
 • CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge
 • oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: NMV-06/20
 • Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 96-20/PŽ-UA/NJN
 • PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
 • PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva u Požegi.

Cilj natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg funkcionalnog, racionalnog, provedivog i održivog urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovita rekonstrukcija prostora Trga i okolnog prostora, uskladiti današnje potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju u javnom gradskom prostoru. Natječajni zadatak podijeljen je u DIO ZA REALIZACIJU i ANKETNI DIO koji obuhvaća kontaktne zone važne za kasnije integralno rješenje.

Raspisivač namjerava sklopiti ugovor o projektiranju dijela za realizaciju na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predložio Natjecatelj, koji je autor prvonagrađenog rada.

Na natječaj, koji je trajao od 21.07.2020. god. do roka za predaju natječajnih radova 15.10.2020. god., zaprimljen je ukupno 21 rad.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

 • Predsjednik OS:
 • dr.sc. Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – predstavnik Provoditelja
 • Članovi OS:
 • izv.prof. Ivana Ergić, dipl.ing.arh. – predstavnica Provoditelja
 • Zlatko Uzelac, prof. – predstavnik Raspisivača
 • Zamjenica člana OS:
 • Iva Frank, dipl.ing.arh. – predstavnica Provoditelja, zamjenica člana
 • Stručni savjetnici:
 • dr. sc. Žarko Španiček, konzervatorski odjel u Požegi
 • dr. sc. Danko Markovinović, autor prometne studije
 • Tehnička komisija:
 • Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
 • Tajnica natječaja:
 • Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Ocjenjivački sud je na X. sjednici održanoj 20.11.2020. i XI. sjednici održanoj 15.01.2021. donio slijedeću odluku o dodjeli nagrada:

 • I.   Nagrada u neto iznosu  66.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3:
 • AUTORICE: IVANA TUTEK, BERNARDA LUKAČ, ANDREA ČEKO
 • II.  Nagrada  u neto iznosu 41.250,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 17:
 • AUTORI: FRAKTAL STUDIO d.o.o.; PETAR IVAN DIKLIĆ, SVEN DOŠEN, ANTUN DIKLIĆ     
 • III. Nagrada  u neto iznosu 24.750,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 16:
 • AUTORI: BIRO; HRVOJE ARBANAS, SAŠA KOŠUTA, MARIO KRALJ, DORA LONČARIĆ, VANA PAVLIĆ     
 • IV. Nagrada  u neto iznosu 19.800,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 14:
 • AUTOR: ZORAN FUMIĆ d.i.a.     
 • V. Nagrada  u neto iznosu 13.200,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 20:
 • AUTORI: SILVIJA SHALEVA, MIRJANA LOZANOVSKA, ERIK JURIŠEVIĆ, NINA PAHOVIĆ
 • Suradnici: Tamara Djerkov, Dimitar Milev

     

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 947.175,00 (bez PDV-a), te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

KOMPONENTE NABAVENeto iznos (bez PDV-a)
1. Nagradni fond165.000,00
2. Naknada radnim tijelima32.175,00
3. Procijenjena vrijednost ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije750.000,00
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE947.175,00

Za projektno-tehničku dokumentaciju u maksimalnom iznosu do 750.000,00 kuna neto bez PDV-a će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN , s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća: izradu cjelovitog projekta (glavni i izvedbeni projekti svih struka) uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za izgradnju, sukladno pozitivnim propisima. Ne obuhvaća anketni dio natječaja.

U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora s prvonagrađenim Ponuditeljem, realizacija se dogovara redom sa sljedećim rangiranim do postizanja dogovora.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 16.000.000,00 kuna + PDV. Vrijednost investicije ne obuhvaća anketni dio idejnog rješenja.

PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije procijenjene vrijednosti 750.000,00 neto bez PDV-a, Raspisivač će, nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom koju je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ predložio Natjecatelj koji je autor prvonagrađenog rada, a koja zadovolji uvjete sukladno ZJN i ovim uvjetima Natječaja, pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra Ponuditeljem, sklopiti ugovor.

IZLOŽBA RADOVA I RAZGOVOR OCJENJIVAČKOG SUDA S NATJECATELJIMA

Online izložba natječajnih radova otvorena je s danom objave rezultata i može se pogledati na poveznici.

Razgovor Ocjenjivačkog suda s natjecateljima održat će u četvrtak 21.01.2021. u 17:00 sati putem ZOOM platforme. Na razgovor će e-mailom biti pozvani svi natjecatelji, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenica člana Ocjenjivačkog suda, stručni savjetnici, tehnička komisija, tajnica natječaja i predstavnici Raspisivača.

Ovim putem molimo sve zainteresirane za prisustvovanje razgovoru Ocjenjivačkog suda s natjecateljima da se jave na e-mail trgpozeganatjecaj@gmail.com kako bi primili podatke za prijavu putem ZOOM platforme.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), „Zakona o javnoj nabavi“ (NN 120/16) i „Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave“ (NN 65/17),  a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

 • Za Ocjenjivački sud:
 • Dina Horvat, dipl.ing.arh.
 • Tajnica natječaja