Mreža
Mrežu članica Udruženja hrvatskih arhitekata čine regionalna, županijska i gradska društva arhitekata koja djeluju na području Republike Hrvatske. Članice sudjeluju u ostvarenju ciljeva Udruženja radom svojih predstavnika u tijelima UHA-e te organizacijom vlastitih programskih, izdavačkih i edukativnih aktivnosti koje doprinose razvoju arhitektonske profesije. Razmjena znanja i iskustva među društvima okupljenima u Udruženju hrvatskih arhitekata temelj je kulturnoga, društvenog i ekonomskog povezivanja arhitektonske struke sa širom zajednicom. Povezivanjem jedanaest društava članica u Udruženje hrvatskih arhitekata osigurava se profesionalno koordinirano djelovanje arhitekata na području cijele Republike Hrvatske. 
DAD
Društvo arhitekata Dubrovnik
Društvo arhitekata Dubrovnik pravni je i povijesni sljednik Društva inženjera i tehničara osnovanog 1955. u sklopu tadašnjeg poduzeća Graditelj, koje se 1990. razdvojilo na Društvo arhitekata Dubrovnik (DAD) i Društvo građevinskih inženjera Dubrovnik (DGID). Prvi Statut Društva i odluka o pristupanju Savezu arhitekata Hrvatske (kasnije Udruženju hrvatskih arhitekata) usvojeni su na osnivačkoj skupštini održanoj 5. siječnja 1990., kada su određeni i strateški ciljevi Društva – unaprjeđenje arhitekture kao sastavnog dijela nacionalne kulture te zaštita profesionalnih interesa arhitekata na području tadašnje Općine Dubrovnik. Međutim, Domovinski rat koji je uslijedio onemogućio je početak rada Društva. Do ponovnog aktiviranja doći će pet godina kasnije radnim sastankom Inicijativnog odbora 3. siječnja 1995. Inicijativni odbor izradio je prijedlog novoga Statuta te svim arhitektima s područja Dubrovačko-neretvanske županije uputio poziv na skupštinu na kojoj je trebalo izabrati izvršna tijela i usvojiti plan rada. Skupštinom koja se održala 9. veljače 1995. u Narodnoj knjižnici Grad Društvo je i formalno-pravno započelo s radom, i to kao „dragovoljna izvanstranačka strukovna organizacija koja pristupa Udruženju hrvatskih arhitekata i koja djeluje na području grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, a sa svrhom razvijanja i afirmiranja dubrovačke i hrvatske arhitekture, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša te u skladu s etikom i uzancama arhitektonskog poziva – zvanja“.
Društvo arhitekata Dubrovnik
OIB: 76917075995
ADRESA: Iva Vojnovića 24, 20000, Dubrovnik
TEL: +385915612370
MAIL: drustvo.arhitekata.dbk@gmail.com
WWW: https://www.facebook.com/drustvoarhitekatadubrovnik/
DATUM OSNIVANJA: 05.01.1990.
BROJ I DATUM UPISA U REGISTAR UDRUGA: 30.10.1998.
DATUM PRISTUPANJA ČLANICE UHA-i: 
DAI-SAI
Društvo arhitekata Istre – Societa Architetti Dell’Istria
Društvo arhitekata Istre (tal. Società architetti dell’Istria) – DAI-SAI osnovano je u Puli 1995. godine.
DAI-SAI radi na afirmaciji arhitekture i kulture prostora, promoviranju arhitektonske struke i zaštiti arhitektonske baštine. Svojim programima potiče stvaralaštvo na području arhitekture, urbanizma i dizajna, a time i afirmaciju djelovanja svojih članova. DAI -SAI organizira i provodi arhitektonske natječaje, te struci i široj javnosti prezentira ostvarenja arhitekture i urbanizma te uključuje širu zajednicu u promišljanje vlastitog okruženja.  Društvo od 2000. godine organizira Dana arhitekture u Istri s Godišnjom izložbom projekata i realizacija članova i pozvanih autora, gostujućim izložbama i predavanjima. Izdavačka djelatnost prisutna je od samih početaka rada društva, a od 2017. izdaju se važna djela arhitektonske teorije kroz Biblioteku Dobrolet – prostor arhitektonske kritike, nastalu u suradnji DAI-SAI s Filozofskim fakultetom u Rijeci i zagrebačkom nakladničkom kućom Sandorf. Od 2010. organizirane je sekcija Djeca i arhitektura koja kroz igru i kreativan rad najmlađe članove društva uči da na ispravan način valoriziraju vlastito prostorno i kulturno nasljeđe te ih potiče na promišljanje svoje životne sredine.
Društvo arhitekata Istre – Societa Architetti Dell’Istria
OIB: 18852569845
ADRESA: Smareglina ulica – Via Antonio Smareglia 1, 52100 Pula
TEL: +38598331351
MAIL: dai-sai@dai-sai.hr
WWW: http://dai-sai.hr/
DATUM OSNIVANJA: 28.04.1995.
BROJ I DATUM UPISA U REGISTAR UDRUGA: 27.11.1998.
DATUM PRISTUPANJA ČLANICE UHA-i:
DAGGK

Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac

Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac je dobrovoljna stručna udruga arhitektonskih, građevinskih i geodetskih inženjera i tehničara Karlovca osnovana 1957. godine u Karlovcu pod imenom Društvo inženjera i tehničara građevinske struke,  koja djeluje s ciljem razvijanja i afirmiranja karlovačke i hrvatske arhitekture i urbanizma, građevinarstva i geodezije, te kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša, a u skladu s etikom i uzancama arhitektonskog, građevinskog i geodetskog poziva. U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka Društvo djeluje samostalno na području grada Karlovca i Karlovačke županije, a u cilju što boljeg ostvarivanja svojih zadataka, Društvo je član Udruženja hrvatskih arhitekata kao i Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. Društvo djeluje kroz tri Kluba: Klub arhitekata, Klub građevinara i Klub geodeta, gdje svaki Klub ima svog predsjednika i članove Izvršnog odbora, a objedinjava ih zajednički predsjednik Društva, koji se naizmjence bira svaki puta iz drugog Kluba. DAGGK je jedino je strukovno županijsko udruženje u Hrvatskoj koje na jednom mjestu okuplja diplomirane inženjere, inženjere i tehničare svih triju navedenih struka.
Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac
OIB: 46069142966
ADRESA: Ivana Banjavčića 8, 47000 Karlovac
TEL: +38598365240
MAIL: daggka@outlook.com
WWW: http://www.dagg.hr/
DATUM OSNIVANJA: 08.01.1998.
BROJ I DATUM UPISA U REGISTAR UDRUGA: 30.01.1998.
DATUM PRISTUPANJA ČLANICE UHA-i:
UAM
Udruženje arhitekata Međimurja
Udruženje arhitekata Međimurja (UAM) kontinuirano djeluje od 1994. godine te odmah po osnivanju postaje članicom Udruženja hrvatskih arhitekata. Pokreće se s ciljem aktivnog sudjelovanja međimurskih arhitekata u unapređenju i razvoju arhitektonske struke i jačanju njene uloge u društvenom i gospodarskom razvoju. Prethodno tome arhitekti su kao struka niz godina bili aktivni u radu Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja. Izraženo je nastojanje da UAM u okviru svojih aktivnosti rada na afirmaciji arhitektonskog zvanja sudjeluje i kao ravnopravni partner u stvaranju primjerenih odnosa u ostvarivanju prava i obveza između struke, legislative, gospodarstva, kulturnog nasljeđa i prirodnih vrijednosti.
S ciljem razvoja kulture prostora rad UAM-a prožima se kroz više područja: izložbena djelatnost; organizacija javnih tribina; edukativnih projekta i stručnih predavanja; provedba javnih urbanističkih i arhitektonskih natječaja; suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te  sudjelovanje u javnim raspravama pri donošenju prostornih planova, zakona i propisa.
Udruženje arhitekata Međimurja
OIB: 53620633344
ADRESA: Ulica bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec
TEL: +38540374007
MAIL: arhitekti.medjimurja@gmail.com
WWW: https://www.facebook.com/udruzenjearhitekatamedimurja/
DATUM OSNIVANJA: 19.11.1993.
BROJ I DATUM UPISA U REGISTAR UDRUGA: 04.03.1998.
DATUM PRISTUPANJA ČLANICE UHA-i:
DAO
Društvo arhitekata grada Osijeka

Može se reći da je DAO stogodišnjak. Prvotno je osnovano 1924. kao podružnica Udruženja jugoslavenskih inženjera i arhitekata. No, još je starijeg datuma Klub graditelja, koji djeluje od 26. travnja 1919.
Nakon II. svjetskog rata arhitekti su organizirani u sklopu Društva inženjera i tehničara (DIT), osnovanog 1948. god. Značajnije djelovanje DAO, neovisno o DIT-u, počinje krajem 60-ih.
Rad se naročito intenzivirao povratkom u Osijek i izborom za predsjednika M. Pavlinića 1978. godine. DAO organizira stručnu aktivnost u gradu, predavanja, izložbe i rasprave o aktualnim stručnim pitanjima.
Zatišje nastupa događanjem rata 1991/92., sve do 1997., kada dolazi do reaktiviranja. U novonastalim uvjetima, uz razrušeni grad, uz opasnost političkih i drugih podjela među osječkim arhitektima, DAO počinje najintenzivnije djelovanje u svojoj povijesti, s bogatom stručnom i društvenom djelatnošću. Dominiraju mnogobrojni natječaji (daleko najveći broj u državi) u organizaciji i provedbi DAO, redovita stručna putovanja i društveni skupovi, stručne rasprave i sl. DAO se konsolidira i organizacijski i financijski, uredno se održavaju godišnje skupštine, točno se vodi evidencija članstva. Gotovo svi arhitekti u Gradu su članovi DAO, aktivno se sudjeluje u radu UHA-e i Komore, što kao kontinuitet traje do današnjih dana.
Društvo arhitekata grada Osijeka
OIB: 
ADRESA: Trg Jurja Križanića 1, 31000 Osijek
TEL: +38531221811
MAIL: dao.osijek@gmail.com
WWW: https://www.daos.hr/
DATUM OSNIVANJA: 23.11.1978.
BROJ I DATUM UPISA U REGISTAR UDRUGA: 07.12.1998.
DATUM PRISTUPANJA ČLANICE UHA-i:
DAR
Društvo arhitekata Rijeka
Društvo arhitekata Rijeka (DAR) strukovna je organizacija osnovana 25.9.1968. godine u sklopu Saveza arhitekata Hrvatske (SAH). Pod istim nazivom djeluje i danas, u sklopu mreže društava unutar Udruženja hrvatskih arhitekata, sa ciljem razvijanja i promicanja kulturnog prostora i hrvatske arhitekture uz afirmiranje njenog raznolikog i kontinuiranog razvoja. DAR  provodi akcije zaštite čovjekova okoliša, potiče suvremenu arhitekturu, njeno vrednovanje i zaštitu djela i rada arhitekata, sudjeluje u pripremama za donošenje zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva, potiče i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija iz područja arhitekture i urbanizma, organizira kongrese, simpozije, konferencije, znanstvene i druge skupove, izložbe i stručna putovanja, pri čemu razvija suradnju sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama. Istovremeno, Društvo usklađuje rad arhitekata, njeguje i razvija etiku arhitektonskog poziva. sudjelujući u organizaciji i provedbi strukovnih natječaja iz područja arhitekture i urbanizma, dodjeljujući odgovarajuće nagrade i priznanja kao poticaj stvaralaštvu s područja arhitekture, urbanizma i dizajna,  dajući stručna mišljenja o elaboratima, analizama, planovima razvoja i slično, na zahtjev društvenih, gospodarskih i drugih organizacija, ili u svoje ime i bez zahtjeva te, na kraju, trajno javno afirmirajući rad svojih članica i članova.
Društvo arhitekata Rijeka
OIB: 02738753386
ADRESA: Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka
TEL: +385953911235
MAIL: INFO@D-A-R.HR
WWW: https://d-a-r.hr/category/vijesti/
DATUM OSNIVANJA: 25.09.1968.
BROJ I DATUM UPISA U REGISTAR UDRUGA: 18.12.1998.
DATUM PRISTUPANJA ČLANICE UHA-i:
DAS
Društvo arhitekata Splita
Društvo arhitekata Splita strukovna je organizacija koja kontiniurano djeluje i aktivno promiče arhitektonsku misao na prostoru Splita. Osim redovnih aktivnosti održavanja sjednica Predsjedništva i godišnjih skupština, organizira izložbe, predavanja, tribine, seminare, promocije i stručne prezentacije, sudjeluje u pripremi, organizaciji i provedbi arhitektonskih natječaja, te se bavi nakladničkom djelatnosti. Povijesni je baštinik nekolicine stručnih udruženja od kojih je najstarije, “Društvo inžinira i arhitekata u Kraljevini Dalmaciji”, osnovano 9. lipnja 1908. godine, a pod današnjim je imenom društvo poznato od 1960. kada, nakon osnivanja Saveza arhitekata Hrvatske, ta podružnica Društva arhitekata Hrvatske postaje samostalna. Tijekom svog dugogodišnjeg postojanja izmjenjivala su se razdoblja, kako velike aktivnosti, tako i stagnacije uslijed koje je 1987. DAS prinudno ukinut. Osnivačka i izborna skupština suvremenog Društva arhitekata Splita održana je 23. ožujka 1988. godine, pa se može smatrati da nakon reduciranog djelovanja ovom skupštinom započinje sa radom obnovljeno udruženje.
Društvo arhitekata Splita
OIB: 88950229770
ADRESA: Starčevićeva 24, 21000 Split, Hrvatska
TEL:
MAIL: info@d-a-s.hr
WWW: http://d-a-s.hr/
DATUM OSNIVANJA: 27.11.1968.
BROJ I DATUM UPISA U REGISTAR UDRUGA: 20.03.1999.
DATUM PRISTUPANJA ČLANICE UHA-i:
DAŠ
Društvo arhitekata Šibenik
Društvo arhitekata Šibenika (DAŠ) uspostavljeno je na izbornoj skupštini 22. srpnja 2009. godine, kad su izabrana sva upravljačka tijela i upisani svi članovi društva. Do tada su šibenski arhitekti bili dio udruženja koje je djelovalo na regionalnoj razini, a DAŠ je osnovan kao gradska, odnosno (po djelokrugu) županijska strukovna udruga, koja je od svog (ponovnog) osnutka član Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA). Unutar Društva 2012. godine osnovana je SOBA – sekcija mladih koja okuplja šibenske arhitekte do 35 godina starosti, a njezin poseban interes i polje djelovanja su javni gradski prostor i arhitektonski aktivizam. Aktivnosti DAŠ-a, pored redovnih sjednica predsjedništva i godišnjih skupština Društva, obuhvaćaju i pripremu, organizaciju i provedbu arhitektonskih natječaja, praćenje i predlaganje izmjena u prostorno-planskoj dokumentaciji na gradskoj i županijskoj razini te  organiziranje izložbi, predavanja, seminara i radionica. Društvo gaji dugogodišnju uspješnu suradnju s lokalnim kulturnim institucijama i udrugama.
Društvo arhitekata Šibenik
OIB: 37445171341
ADRESA: Ulica kralja Zvonimira 7A, 22000 Šibenik
TEL: 
MAIL: info@d-a-si.hr
WWW: https://d-a-si.hr/web/
DATUM OSNIVANJA: 23.02.1990.
BROJ I DATUM UPISA U REGISTAR UDRUGA: 06.09.2000.
DATUM PRISTUPANJA ČLANICE UHA-i:
ZDA
Društvo arhitekata Zadra
ZDA je dobrovoljna i izvanstranačka strukovna udruga koja djeluje od 2007. godine s ciljem razvijanja i afirmiranja zadarske i hrvatske arhitekture i urbanizma, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša, a u skladu s etikom i uzancama arhitektonskog poziva. ZDA je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu, te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske. U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, ZDA djeluje samostalno na području grada Zadra i Zadarske županije. Kao gradsko društvo arhitekata učlanjeno je u Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA). Društvo je neprofitna civilna ali i stručna organizacija koja prvenstveno kroz volonterizam  svojih članova kontinuirano radi na očuvanju i unaprjeđenju kvalitete izgrađenog prostora. Za zdravo funkcioniranje Društva i za njegov uspješan rad i konačno za postizanje vrsnosti u arhitekturi, od iznimne važnosti je nesebičan angažman njegovih članova koji dijelimo na pasivan i aktivan. Kontakti s jedinicama lokalne i županijske uprave te kontakti sa institucijama koje su usko vezane uz prostor. 
Društvo arhitekata Zadra
OIB: 61787112557
ADRESA: Kraljskog Dalmatina 2, I kat, Zadar
TEL: 099 707 45 65
MAIL: zda@zda.hr
WWW: http://zda.hr/
DATUM OSNIVANJA: 30.05.2007.
BROJ I DATUM UPISA U REGISTAR UDRUGA: 06.09.2007. , registarski broj 13000974
DATUM PRISTUPANJA ČLANICE UHA-i:
DAZ
Društvo arhitekata Zagreba
Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) strukovna je organizacija koja djeluje s ciljem razvijanja i afirmiranja hrvatske arhitekture i urbanizma, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša. Povijesni je baštinik Kluba inžinirah i arhitektah u Zagrebu koji je osnovan 2. ožujka 1878., u Ilici 6 u Zagrebu, s upisanih 35 članova iz Zagreba i 48 s područja uže Hrvatske i Slavonije. Pod današnjim imenom Društvo arhitekata Zagreba kao strukovna udruga zagrebačkih arhitekata djeluje od 1956. godine. Od 1960. DAZ je gradsko društvo arhitekata unutar Saveza arhitekata Hrvatske (SAH). Od 1993. Društvo arhitekata Zagreba je članica Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA). U svom djelovanju DAZ zastupa interese članova, organizira i provodi natječaje iz područja arhitekture i urbanizma, organizira i priprema stručni i obrazovni program te sudjeluje u pripremama prijedloga zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva. Društvo arhitekata Zagreba utjecajna je strukovna udruga u području arhitekture, a web sjedište DAZ-a jedan je od najposjećenijih portala arhitektonske struke.
Društvo arhitekata Zagreba
OIB: 87490332083
ADRESA: Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10000 Zagreb
TEL: +38514816151
MAIL: daz@d-a-z.hr
WWW: http://www.d-a-z.hr/
DATUM OSNIVANJA: 26.06.1978.
BROJ I DATUM UPISA U REGISTAR UDRUGA: 14.07.1997.
DATUM PRISTUPANJA ČLANICE UHA-i:
DAV
Društvo arhitekata Varaždin
Društvo arhitekata Varaždin (DAV) je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja arhitektice i arhitekte koji djeluju u gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Postoji od 1983. godine, kada je osnovano Društvo arhitekata varaždinsko – međimurske regije, a od 1997. godine djeluje kao samostalna udruga pod današnjim nazivom. Primarni opseg interesa i aktivnosti DAV-a uključuje senzibiliziranje javnosti o aktualnoj arhitektonsko – urbanističkoj problematici kroz aktivno sudjelovanje u razvoju Grada i županije, promicanje načela održive gradnje i prostornog planiranja, uključivanje struke u procese donošenja zakona, propisa i pravilnika vezanih uz arhitektonsko projektiranje i graditeljstvo i suradnju sa srodnim udrugama i institucijama.
Društvo arhitekata Varaždin
OIB: 97116871661
ADRESA: Optujska ulica 99, 42000 Varaždin
TEL: +385913693263
MAIL: arhitekt.vz@gmail.com
WWW: http://www.davz.hr/
DATUM OSNIVANJA: 14.10.1983.
BROJ I DATUM UPISA U REGISTAR UDRUGA: 27.02.1998.
DATUM PRISTUPANJA ČLANICE UHA-i:
Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA