Aktualno
JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NAMJENSKIH SREDSTAVA ČLANOVIMA UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA – ROK 24. 2. 2021.
datum/vrijeme
16.02.2021.

Predmet Javnoga poziva

I.

Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava članovima strukovnih udruga, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

Korisnici potpore i osnovni kriteriji

II.

U suradnji sa strukovnim udrugama, Ministarstvo kulture i medija razradilo je model potpore koji će se realizirati tijekom 2021. godine u formi jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna te ne ostvaruju pravo na potporu temeljem drugih mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom.

III.

Potpore članovima strukovnih udruga dodjeljuju se za glazbeno, audiovizualno, vizualno, književno i scensko umjetničko područje. Sredstva će se doznačiti umjetničkim strukovnim udrugama na osnovi podnesene prijavnice koja treba sadržavati broj i podatke umjetnika, članova umjetničkih strukovnih udruga, koji ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore.

IV.

Osnovni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore:

• članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije 1. lipnja 2020. godine

• član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine

• član može obrazložiti prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa

• član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik

• član je ostvario ukupne prihode od obavljanja umjetničke djelatnosti u 2017., 2018. ili 2019. godini (moguće je odabrati godinu u kojoj je prihod bio najviši) u iznosu većem od 1.625 kn mjesečno, odnosno ukupni godišnji prihod od najmanje 19.500 kn.

• član nije u 2020. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn

Stručni kriteriji za dobivanje jednokratne potpore:

• stručni kriteriji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva na temelju kojih članovi dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.

• stručne kriterije prethodno usuglašene s Ministarstvom kulture i medija, propisuje strukovna udruga i objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

Nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti obvezni su u obrascu koji će strukovne udruge proslijediti Ministarstvu kulture i medija dostaviti podatke o ostvarenim prihodima u 2020. godini od obavljanja umjetničke djelatnosti osiguranima iz sredstava Ministarstva kulture i medija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalih izvora.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za analizu učinka dosadašnjih mjera kako bi se što kvalitetnije i učinkovitije pripremili budući koraci, a sami podaci o prihodima u 2020. godini, ne predstavljaju ograničavajući kriterij za dodjelu potpore.

Ostvarivanje potpore

V.

Pristigle zahtjeve razmatraju i vrednuju nadležne strukovne udruge koje potom Ministarstvu kulture i medija dostavljaju popis članova za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore. Ministarstvo kulture i medija na temelju dostavljenog popisa te ispunjene prijavnice, sklapa sa strukovnom udrugom ugovor kojim se omogućuje dodjela sredstava na utvrđeni iznos.

VI.

Udruge će svojim članovima isplatiti jednokratnu potporu (sukladno mišljenju Ministarstva financija – https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/19378) te Ministarstvu kulture i medija dostaviti dokaz o uplati za svakog člana. Strukovna udruga dužna je na svojim mrežnim stranicama objaviti popis članova s iznosom potpore koju su ostvarili putem ovog Javnog poziva.

VII.

Iznosi pojedinačnih potpora ovisit će o ukupnom broju članova svih udruga koji će se prijaviti i ispuniti uvjete za stjecanje jednokratne potpore.

Način prijave

VIII.

Pravo na isplatu jednokratne potpore članovima umjetničke strukovne udruge ostvaruje se na temelju ispunjenog propisanog obrasca zahtjeva koji podnositelj zahtjeva predaje umjetničkoj strukovnoj udruzi čiji je član. Ukoliko je podnositelj zahtjeva član više strukovnih udruga, zahtjev može predati samo jednoj udruzi.

Nužni prilozi za prijavu su:

• potvrde o prihodima za 2017., 2018. ili 2019. godinu

• ispunjeni skenirani obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi / obrazac zahtjeva nalazi se na poveznici.

• dokaz o ispunjavanju stručnog kriterija umjetničkog djelovanja (pdf kataloga ili scan autorskih ugovora)

Rok prijave je 24. veljače 2021. godine do ponoći. Umjetnici moraju ispuniti obrazac u digitalnom obliku i predati potpisan i ispunjen obrazac zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore kao i svu traženu dokumentaciju na e-mail tajnistvo@uha.hr.