Zdenac Ivana Duknovića za kralja Matiju Korvina u Višegradu