Zaključci sa savjetovanja predstavnika redakcionih odbora stručno tehničkih časopisa, organa saveza DITJ-a i onih, koje izdaju ustanove saveznog značaja