Sociološki aspekti tipa kolektivnog stanovanja na primjerima naselja Kalinovci, Knežije,Srednjaka