Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 112-21/RI-UA/NJN.

Evidencijski broj iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 01-01-07/2021

Raspisivač i investitor GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka, OIB: 54382731928, tel.: +385 51 209 333, web: www.rijeka.hr kojeg zastupa  gradonačelnik Marko Filipović, dipl. ing. građ., tel.: +385 51 209 527, e-mail: gradonacelnik@rijeka.hr.

Provoditelj DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB: 02738753386, tel.: +385 (0) 95 391 1235 e-mail: info@d-a-r.hr, web: www.d-a-r.hr kojeg zastupa predsjednik Gorana Stipeč Brlić, mag.ing.arch., tel.: +385 (0) 95 391 1235, e-mail: info@d-a-r.hr.

objavljuju rezultate natječaja

Na natječaj koji je trajao u roku od 08. listopada 2021. do 14. siječnja 2022. godine pristiglo je deset radova od kojih su svi ostvarili pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja. Ocjenjivački sud u sastavu prof.dr.sc. TIHOMIR JUKIĆ dipl.ing.arh. (predsjednik OS), dr.sc. SRĐAN ŠKUNCA dipl.ing. građ. i arh. (član OS), IGOR ROŽIĆ dipl.ing.arh. (član OS), DAMIR PAVLIĆ, dipl.oec. (član OS), TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh. (zamjenik člana OS) natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova donio je slijedeće odluke


1. NAGRADA u neto iznosu od 96.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „SGC3“
Autor:
Karlo Ugarković, mag.ing.arch. et urb.

Plakat 1Plakat 2Plakat 3Plakat 4

2. NAGRADA u neto iznosu od 60.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „SGC8“
Autori:
Nikola Adrović
Matija Blašković
Nikolina Gradečki
Jana Horvat
Luka Krstulović
Vilma Stopfer

Plakat 1Plakat 2Plakat 3Plakat 4

3. NAGRADA u neto iznosu od 36.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „SGC6“
Autori:
Andrea Barac
Igor Jutrović
Monika Švagelj

Plakat 1Plakat 2Plakat 3Plakat 4

4. NAGRADA u neto iznosu od 28.800,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „SGC5“
Autori:
AG PLANUM d.o.o.
Marko Cvjetko dia
Miron Hržina dia
Ivica Keršić mag.ing.arch.
Dunja Sloković mag.ing.arch.
Elena Tikvić mag.ing.arch.

Plakat 1Plakat 2Plakat 3Plakat 4

5. NAGRADA u neto iznosu od 19.200,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „SGC1“
Autori:
Luka Šen
Nika Vojvoda
Ivana Žalac

Plakat 1Plakat 2Plakat 3Plakat 4

Autor natječajnog elaborata je Igor Rožić, dipl. ing. arh., ovl. arh. urb., Rožić arhitekti i partneri d.o.o., Đure Šporera 8, 51000 Rijeka, OIB: 70765161437, u suradnji s Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke.

Predmet natječaja je izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica u Rijeci te odabir najkvalitetnijeg stručnog rješenja, koje će poslužiti kao podloga za izradu urbanističkog plana uređenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica. Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama izrade dokumenta prostornog uređenja, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, s autorom prvonagrađenog rada.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je posebno valorizirao:

 • prepoznatljivost (fizionomska, morfološka, tipološka) koja proizlazi iz namjene lokacije kao planiranog sekundarnog gradskog središta,
 • potencijal integracije urbanističkog rješenja sekundarnog gradskog centra s postojećim značajnim sadržajima u prostoru (gradska zaobilaznica, Islamski centar, nogometni kamp Rujevica, izvedeni i planirani stambeni i drugi sadržaji),
 • otvorenost koncepta za daljnju sadržajnu i funkcionalnu nadogradnju, kao i njegov odraz na urbanom kontekstu,
 • utjecaj prostorno-oblikovnog i funkcionalnog rješenja na određenje urbanog konteksta podizanjem njegove kvalitete,
 • kreiranje novih krajobraznih i ambijentalnih vrijednosti unutar područja obuhvata,
 • tehničku uvjerljivost i izvedivost rješenja,
 • etapnost rješenja,
 • racionalnost i ekonomičnost rješenja.

Članovi i zamjenik člana ocjenjivačkog suda, tehnička komisija i tajnik

Ocjenjivački sud čine:

 • dr. sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt i ovlašteni arhitekt urbanist – predsjednik ocjenjivačkog suda;
 • Igor Rožić, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt i ovlašteni arhitekt urbanist;
 • Dario Gabrić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt i ovlašteni arhitekt urbanist;
 • Damir Pavlić, dipl.oec.;
 • sc. Srđan Škunca, dipl.ing.arh. i građ..

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda je Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica i ovlaštena arhitektica urbanistica.

Tehničku komisiju čine Ivna Grabovac, mag.ing.arch. i Marko Liović, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt.

Tajnica natječaja je Petra Karuza, mag.ing.arch., ovlaštena arhitektica.

Procijenjena vrijednost nabave daljnje prostorno-planske dokumentacije temelji se na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama izrade dokumenta prostornog uređenja, koja iznosi 550.000,00 kuna neto, tj. aproksimativno 687.500,00 bruto. Ugovor o javnim uslugama obuhvaća izradu urbanističkog plana uređenja te svih eventualno potrebnih stručnih podloga.

Natječaj je proveden u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN, broj 85/14.) i Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16.), čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA