Državni hidrometeorološki zavod i Matrix-D-Inženjering d.o.o.
objavljuju rezultate

javnog, općeg, u jednom stupnju, anonimnog, prvog stupnja složenosti natječaja

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja

ZGRADE DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

U ZAGREBU U KAMPUSU BORONGAJ

Predmet natječaja je izrada idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja ZGRADE DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA u Zagrebu u kampusu Borongaj s ciljem dobivanja najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja nove zgrade.

CPV: 71200000 ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE- PROJEKTNA

DOKUMENTACIJA-PRIJAVA PROJEKTA

Ocjenjivački sud je za analizu i ocjenu natječajnih radova koristio sljedeće kriterije: usklađenost s Programom, zakonima i propisima, prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat, multifunkcionalnost korištenja prostora, funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja, racionalnost i ekonomičnost rješenja, primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Na natječaj koji je trajao od 02.05.2017. do roka za predaju 28.7.2017. do 13:00 h, u Državnom hidrometeorološkom zavodu regularno je zaprimljeno 15 radova.

Ocjenjivački sud u sastavu: predsjednica prof. dr. sc. Vesna Mikić, dia., ovl. arh.,dopredsjednica dr. sc. Nataša Strelec Mahović, članovi prof. dr. sc. Sanja Filep, dia., ovl.arh Zlatko Hanžek, dia., ovl. arh., dr. sc. Branka Ivančan-Picek, zamjenik člana Danijel Marasović, dia., ovl. arh na 8. sjednici održanoj 21.9.2017. donio je sljedeće odluke:

I. nagrada u neto iznosu od 128.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 12

Autor: Radionica arhitekture

Projektni tim: Fani Frković, Tena Knežević, Klara Nikšić, Jelena Prokop, Ana Ranogajec, Goran Rako, Josip Sabolić

Konzultanti: Atellier Ten, London

II. nagrada u neto iznosu od 80.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 07

Autor: Vedran Pedišić, Erick Velasco Farrera, Martina Petrač, Ines Mravunac

Suradnici:Tomislav Ljubek, Boris Baljkas, Ida Katić, Antonija Milovac, Gordana Gregurić Miočić

III. nagrada u neto iznosu od 48.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 04

Autor: ARHITEKTONSKI ATELIER HRŽIĆ d.o.o.

Projektni tim: Marijan Hržić, Andrea Hržić Šesnić, Ana-Marija Rem, Danira Rubeša

Stručni suradnik: Goran Janjuš

Vizualizacije: Manuel Šumberac

IV. nagrada u neto iznosu od 38.400,00 kn dodjeljuje se radu broj 06

Autori: Davor Bušnja, Marija Beg, Ariana Kun, Boris Goreta

V. nagrada u neto iznosu od 25.600,00 kn dodjeljuje se radu broj 14

Autori: njiric+arhitekti, Hrvoje Njirić, Irma Šmuc, Marko Gusić, Iskra Filipović

Suradnici:Mirna Udovčić, Ljiljana Besednik

Suradnici za održivost: Ranko Božović, Branka Živković, Nenad Altman, Dejan Stevanović, Valentina Vuković

Natječaj je proveden u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14,) Hrvatske komore arhitekata., ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. i Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016 te ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije i iznosi ukupno 6.621.500,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

– nagradni fond u iznosu od 320.000,00 kuna neto, odnosno 400.000,00 kuna bruto bez PDV-a, – naknada radnim tijelima u iznosu od 221.500,00 kuna bruto bez PDV-a, – projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 6.000.000,00 kuna neto bez PDV-a za što Raspisivač nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, može sklopiti ugovor u skladu s člankom 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno Zakonu pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane Zakonom i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija, projekt dizala, tehnološki projekti, projekt uređenja okoliša i geodetski projekt) koja uključuje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu projektnu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda u kampusu Borongaj u Zagrebu.

Procijenjena okvirna sveukupna vrijednost investicije za novu zgradu Državnog hidrometereološkog zavoda iznosi 105.000.000,00 kn (bez PDV?a), odnosno cca 5.306,00 kn/m2 (bez PDV?a).

Podaci o natječaju

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 40-17/ZG-UA/N. Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 07-2017-14 Raspisivač i investitor natječaja je Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, 10000 Zagreb, OIB: 74660437164, telefon:+385 1 45 65 666, e-mail dhmz@cirus.dhz.hr, internetska adresa, www.meteo.hr, odgovorna osoba: ravnateljica dr.sc. Nataša Strelec Mahović

Provoditelj i organizator natječaja je MATRIX-d- inženjering d.o.o, Voćarsko naselje 118, 10000 Zagreb, OIB: 90418223094, telefon: +385 098 982 9390, e-mail: natjecajdhmz@gmail.com, odgovorna osoba: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt.

Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: MATRIX-d- inženjering d.o.o, Voćarsko naselje 118, 10000 Zagreb, OIB: 90418223094, telefon: +385 098 982 9390, e-mail: natjecajdhmz@gmail.com, odgovorna osoba: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt.

Za Ocjenjivački sud:

Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, Tajnik natječaja