GRAD DUBROVNIK

i

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

OBJAVLJUJU REZULTATE

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja

PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 92-20/DU-IUA/NJN

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 07-06/20MV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, OIB: 21712494719, telefon: 020 351 851, e-mail: hgaljer@dubrovnik.hr, odgovorna osoba: Mato Franković, gradonačelnik

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 5509 705, e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: Maja Furlan Zimmermann, predsjednica

Izrađivač natječajnog programa: Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture Dubrovnik, Marka Marojice 4, Doc.dr.sc. Mara Marić, kraj.arh., Nina Đukanović, mag.ing.kraj.arh., konzultant: Akademik Mladen Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom.

CILJ NATJEČAJA ZA REALIZACIJU u okviru zone A, je dobiti najkvalitetnije oblikovno i funkcionalno rješenje uređenja parka Gradac. Takvo rješenje poslužit će kao podloga za izradu daljnje projektno tehničke dokumentacije.

Rješenjem se treba postići obnova prepoznatljivih elemenata povijesne matrice te osigurati što kvalitetnije funkcioniranje prostora gradskog parka u današnjem vremenu uvodeći elemente suvremenog oblikovanja. Rješenje u okviru zone A treba za polazište uzeti širi urbanistički kontekst zone B kao i ostalih kontaktnih zona.

CILJ ANKETNOG DIJELA NATJEČAJA u okviru zone B je prikupljanje kvalitetnih i stručnih urbanističkih rješenja koja će uz obalni potez od vile „Čingrija“ do kraja parka sagledati kao jedinstveni funkcionalni i oblikovni urbani krajobrazni pojas. Predložena rješenja moraju osigurati kvalitetno osmišljen, sadržajno obogaćen i infrastrukturno povezan javni prostor kao alternativu pristupa povijesnoj jezgri, a s naglašenim krajobraznim oblikovnim karakteristikama.

POSEBNI CILJEVI NATJEČAJA u okviru zone A je osigurati mogućnost korištenja prostora Parka Gradac kao višenamjenskog gradskog prostora – pozornice za odvijanje privremenih i povremenih događanja sukladno potrebama Javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika kao i drugih dionika. Predloženim rješenjem potrebno je osigurati fleksibilnost prostora i tehničku podršku odvijanja sličnih događaja. Posebice se to odnosi na potrebe izvedbe privremenih pozornica za potrebe festivala “Dubrovačkih ljetnih igara” kao i novo-planiranih inicijativa Grada Dubrovnika. Dodatno se naglašava kako Grad Dubrovnik planira jačanje kapaciteta novih programskih aktivnosti u gradskom parku Gradac kroz nove inicijative. Jedna od njih je i uspostava programa iz područja prezentacije sinergije baštine, suvremene kulture građenja i krajobrazne arhitekture, a u vidu izvedbe privremenih prostornih instalacija na području parka s pripadajućim programskim aktivnostima (kao npr. Serpentine Pavilion, London ili PS1 Moma New York i slično).

Radi ispitivanja optimalnih rješenja uređenja Parka Gradac, a u skladu s odredbama, Prvonagrađeno rješenje, u dijelu ZA REALIZACIJU, služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije Rekonstrukcije, uređenja i opremanja Parka Gradac.

Nagradama vrednovani radovi u ANKETNOM DIJELU Natječaja bit će preporuka za izradu urbanističkih programskih smjernica koje će se uklopiti u buduće prostorne planove Grada Dubrovnika.

Raspisivač javnog natječaja sklopit će ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

KRITERIJI OCJENJIVANJA I METODA DONOŠENJA ODLUKA

 • Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), Ocjenjivački sud se prilikom odlučivanja rukovodio kriterijima definiranim u Općim uvjetima natječaja:
 • a/ Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
 • b/ Prostorna i oblikovna kvaliteta
 • c/ Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
 • d/ Racionalnost i ekonomičnost rješenja
 • e/ Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi.

Omjer vrednovanja anketnog dijela i dijela za realizaciju unutar svakog rada je 20% (anketni dio) : 80% (dio za realizaciju).

Na natječaj koji je trajao od 19.05.2020. do roka za predaju 21.07.2020. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata regularno je zaprimljeno 9 radova. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Roman Šilje, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a; Davor Bušnja, dipl.ing.arh., doc.dr.sc. Ines Hrdalo, kraj.arh., Erna Raguž-Lučić, dipl.ing.agr., Ivana Krešić, dipl.ing.arh., Tonči Čerina, dipl.ing.arh., zamjenik člana OS-a; te stručne savjetnice OS-a: doc.dr.sc. Mara Marić, kraj.arh., Malojka Sertić, dipl.ing.arh. na 4. sjednici održanoj 23.07.2020. donio je sljedeće odluke:

I. NAGRADA U NETO IZNOSU 72.000,00 KN DODJELJUJE SE RADU POD BROJEM 09

Autori: Antun Sevšek, Melita Čavlović, Damir Gamulin, Vesna Hrga Martić

Suradnica: Ana Šverko

Pohvaljuje se jasnoća koncepta i vizije stvaranja novog jedinstvenog oblikovanja prostora Parka s jasnom hijerarhijom pješačkih komunikacija i afirmacijom sjeveroistočne šetnice. Hortikulturno korištenje je primjenjivo i adekvatno lokalnim obilježjima i oblikovanju autohtonim materijalom s jasnim razumijevanjem problematike erozije, vjetra, osunčanja i ostalih lokalnih uvjeta. Urbana oprema je dosljedno artikulirana sukladno slojevitosti promišljanja koncepta i cjelovitosti integracije rješenja stvaranja jedinstvenog prostora naglašeno mediteranskog karaktera. Kvalitetno promišljanje parkirališne površine i njezine trasformabilnosti u prostor trga šljunčane površine. Autori oblikuju ambijente s jasnom distinkcijom staro-novo uz očuvanje povijesnih elemenata i uspostavljanje sistemskog jezika za sustavno rješavanje i razvijanje prostornih aktivnosti. Pohvaljuje se racionalnost rješenja uz opasku da je u zoni B programiranje sadržaja nedovoljno razrađeno s minimalnim prikazima oblikovnih intervencija.

Preporuka OS-a je dodatno razraditi programske zone u dogovoru s investitorom i u skladu s realnim potrebama za ostvarivanje programa na području Grada Dubrovnika sukladno autorskom jeziku oblikovanja cjelokupnog prostora. Također se preporučuje urbanu opremu i organizaciju ulaznog platoa doraditi  na način da se osigura mogućnost realizacije višenamjenskih programa i većih okupljanja posjetitelja u skladu s programskim smjernicama potencijalnih budućih aktivnosti Grada Dubrovnika i drugih korisnika (DLJI, ostali dionici).

II. NAGRADA U NETO IZNOSU 54.000,00 KN DODJELJUJE SE RADU POD BROJEM 08

Autori: Alen Žunić, Rea Mihelko, Karlo Lauc, Fran Polan, Siniša Bjelica, Marko Ursa

Suradnici: Damjan Bujak, Marin Ljuban, Nikša Laušin

Kvalitetan integralno promišljen razvoj zona A i B s jasnim programskim smjernicama i iznimno razrađenim prikazima pojedinih intervencija u suvremenom konzistentno provedenom arhitektonskom jeziku superponiranih slojeva tehnološki i operativno definiranih etapnošću implementacije. Sagledavanjem šire slike prostora autori oblikuju niz dodatnih sadržaja, programski precizno razrađenih, kojima zadovoljavaju potrebe različitih socioloških i dobnih skupina. Promišljanje održivosti također unaprjeđuje promišljanje o prostoru i njegovom ekonomičnom oblikovanju. Oblikovanje urbane opreme i elemenata je vrlo inovativna s interaktivnom komponentom. Hortikulturno rješenje je zonski artikulirano diferencijacijom odabira biljnih vrsta no etapnost sadnje je planirana za predugo razdoblje od 20 godina. Tema glavne šetnice na potezu Čingrija-Park Gradac je jasno programski oblikovana, ali ne odgovara u potpunosti programskom konceptu etapnosti provedbe realizacije. Zamjera sa heterogenost u pristupu pojedinačnih rješenja aktivacije prostornih točaka koje doprinose smanjenju prepoznatljivosti i jasnoće vizije i cjelovitosti nove slike prostora. Također rješenje ulaznog platoa odabirom parterne obloge, rasvjete i urbane opreme ne odgovara ambijentu i kontekstu prostora parka, tj. stvaranju novog identiteta parkovne cjeline.

III. NAGRADA U NETO IZNOSU 36.000,00 KN DODJELJUJE SE RADU POD BROJEM 06

Autori: Lea Đurović Ruso, Mia Erak, Jurica Dragićević, Petra Matić, Anita Trojanović, Pavo Đukan, Petra Radonić

Suradnici: Nikša Begović, Dr.sc. Ivan Šimić, Šesnić Turković d.o.o.

Autori cjelovito prikazuju zone A i B s promišljenim dinamičnim nizanjem sadržaja i artikulacijom zelene infrastrukture. Pohvaljuje se detaljna analiza hortikulturnog stanja s rješenjem implementacije novih biljnih vrsta. Oblikovanje posjetiteljskog centra iznimno kvalitetno riješeno – suptilno oblikovanje uklopljeno u krajolik s pažljivo reinterpretiranim povijesnim slojevima i društvenom i socijalnom osviještenošću nekadašnjeg Dubrovnika. Namjera autora da reanimiraju duh mjesta u osjećaj bezvremenosti dok se uživa u šetnji parkom i to postižu vrlo uspješno konzistentno riješenim arhitektonskim elementima zone B, za razliku od hiperboličnog moduliranja arhitektonskih elemenata zone A. Stoga se stvara slika oblikovno heterogenog prostora s upitnim korištenjem i implementacijom suvremenih materijala na povijesne strukture. Paleta materijala i boja koju autori predlažu je primjerena, uključujući i Corten, međutim njegova primjena i presvlačenje dijelova elemenata parka u više se situacija doima pretjeranom.

IV. NAGRADA U NETO IZNOSU 18.000,00 KN DODJELJUJE SE RADU POD BROJEM 07

Autori: Mladen Jošić, Minja Jošić, Tamara Relić, Jana Horvat, Ivan Dajak, Lucia Marušić, Goran Vuković, Jadranko Kereković, Mario Peko, Matija Blašković, Marin Duić

Rad prije svega kvalitetno sagledava i predlaže rješenja za širu zonu obuhvata superponiranjem kulturno-povijesnog i suvremenog okolišnog konteksta. Koncept rada se bazira na tri tematske zone sa vidljivom intencijom sadržajne nadogradnje prostora. Posebno se ističe detaljnost izrade plana sadnje  sukladno konceptu zoniranja. Autori s velikom pažnjom i osjećajem projektiraju i predlažu različite tematske točke interesa vještim isprepletanjem povijesnog sloja sa suvremenim dodacima. U projektiranju urbane opreme elementi se prilagođavaju morfologiji terena u razrađenim detaljima mikrozona sa stvaranjem novog sloja aktivacije parka. Pohvaljuju se programske aktivnosti zone B osobito aktiviranje Marottijevih vrtova kao najuspjelija prostorna artikulacija. Jasan stav autora i donošenje odluke kod definiranja tri funkcionalne i doživljajne cjeline u zoni A (Hladna, Topla i Vruća zona) izostao je međutim kod  nizanja ostalih sadržaja u parku. Obrada partera ulaznog trga kroz odabir popločenja i geometrijskog grubog reza negira kontekst i geomorfologiju parkovne jedinice.

———————————————————————————————–

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN, ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45. stavku 4. točki 2. Zakona.

 • Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, a sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju Zone A i iznosi ukupno 987.350,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
 • – nagradni fond u iznosu od 180.000,00 kuna neto, odnosno 252.067,63 kuna bruto bez PDV-a,
 • – naknada radnim tijelima u iznosu od 64.350,00 kuna, odnosno 107.230,05 kuna bruto bez PDV-a,
 • – projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 743.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju Zone A sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 20.287.200,00 kuna (bez PDV-a).

 • Za Ocjenjivački sud:
 • Doc.dr.sc. Ana Mrđa, MBA, dipl.ing.arh.
 • Tajnica natječaja

Konačno izvješće Ocjenjivačkog suda s prilozima nalazi se na poveznici.