• GRAD VIROVITICA
 • DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)
 • OBJAVLJUJU REZULTATE za
 • Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju 
 • L I K O V N I  I  A R H I T E K T O N S K O   –   U R B A N I S T I Č K I   N A T J E Č A J  
 • za izradu idejnog rješenja:
 • Spomen dom sa spomen obilježjem
 • Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Virovitici
 • RASPISIVAČ I INVESTITOR:
 • Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica, OIB: 89075064271, Internetska adresa: https://www.virovitica.hr/; telefon: +38533722367; e-mail: d.aragovic@virovitica.hr;  kojeg zastupa gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin
 • PROVODITELJ:
 • Društvo arhitekata Varaždina (DAV), Optujska 99, 42000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: www.davz.hr, koje zastupa Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: valentina.fistrek@zg.t-com.hr
 • AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:
 • Za Društvo arhitekata Varaždina:
 • Maja Kireta, ovlaštena arhitektica, +38598791090, maja.kireta77@gmail.com, Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin
 • Valentina Fištrek, ovlaštena arhitektica, +385913693263,  valentina.fistrek@zg.t-com.hr
 • Dina Horvat, ovlaštena arhitektica,          +38598702713,    horvatdina@yahoo.com
 • CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge
 • oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: EV:5/21
 • Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 108-21/VT-AU/NJN
 • PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
 • Grad Virovitica provodi natječaj u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja.

Grad Virovitica želi realizirati na zadanoj lokaciji rješenje visoke estetske, funkcionalne i oblikovne kvalitete unutar optimalnog financijskog okvira. Stoga se odlučuje na provedbu natječaja koji će omogućiti odabir najkvalitetnijeg rješenja između više ponuđenih autorskih radova. Idejno rješenje obrađuje Spomen dom hrvatskim braniteljima površine BRP cca = 1000m2 i Spomen obilježje hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, sve u sklopu jedne parcele, riješeno integralno u skladu sa zadanim lokacijskim uvjetima.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se stručnjaci da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost, a sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju koji iznosi 8.500.000,00 HRK + PDV. Ovaj natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

Raspisivač namjerava sklopiti ugovor o projektiranju na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predložio Natjecatelj, koji je autor prvonagrađenog rada.

Na natječaju, koji je trajao od 28.04.2021. god. do roka za predaju natječajnih radova 28.06.2021. god., zaprimljeno je ukupno 15 radova.

 • OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

 • Predsjednica ocjenjivačkog suda
 • Iskra Filipović,  mag.ing.arh., ovlaštena arhitektica

 • Članovi ocjenjivačkog suda
 • Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice
 • Mirko Poljanac, predsjednik HVIDRA Virovitica 
 • Marin Mikelić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
 • Davor Bušnja, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

 • Zamjenica člana ocjenjivačkog suda
 • Vedrana Pocrnić Golub, dipl.ing.arh.

 • Tehnička komisija
 • Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

 • Tajnica natječaja
 • Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Ocjenjivački sud je na V. sjednici održanoj 07.07.2021. jednoglasno donio odluku o rangiranju natječajnih radova, te na VI. Sjednici održanoj 23.07.2021. slijedeću konačnu odluku o dodijeli nagrada:

 • I.  nagrada u neto iznosu  80.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 4:
 • AUTORI: AG PLANUM d.o.o. ; MARKO CVJETKO, dia; MIRON HRŽINA, dia; IVICA KERŠIĆ, mag.ing.arch; DUNJA SLOKOVIĆ, mag.ing.arch; ELENA TIKVIĆ, mag.ing.arch.

 • II.  nagrada  u neto iznosu 48.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 8:
 • AUTORI: MIRELA BOŠNJAK; MIRKO BUVINIĆ; MAJA FURLAN ZIMMERMANN;  X.3.M. d.o.o.
 • Suradnici: Ivan Dolovčak, Eugen Gajšak, Marija Šarac / Statički projektni ured GiF (statika); Tajana Levojević (kolaži); Ivan Pavin / Conspecta (vizualizacije)

 • III. nagrada  u neto iznosu 32.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 1:
 • AUTORI: IAN KRUEZI; IVAN MIMICA

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije te troškova radnih tijela, i iznosi ukupno 625.000,00 HRK (bez PDV-a), te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

Nagradni fond:160.000 HRK
Procijenjena vrijednost izrade projektno – tehničke dokumentacije:400.000 HRK
Naknada radnim tijelima:65.000 HRK

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta (glavni i izvedbeni projekt svih struka sukladno Zakonu o gradnji) uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za nabavu radova i izgradnju.

U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora s prvonagrađenim Ponuditeljem, realizacija se dogovara redom sa sljedećim rangiranim do postizanja dogovora.

 • UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE: 8.500.000,00 HRK + PDV. Ovaj iznos uključuje sve elemente idejnog rješenja prema Programu natječaja:
 • • Spomen dom,
 • • Spomen obilježje,
 • • uređenje partera (opločenje, biljni materijal itd.)
 • • javna i ambijentalna rasvjeta,
 • • Opremu zgrade koja nije uvjetovana temeljnim zahtjevima za građevinu,
 • • Ne uključuje urbanu opremu osim ako je sastavni dio idejnog rješenja / autorskog izričaja,

Od ukupne investicije procjenjuje se da dio financijskih sredstava za okoliš spomen doma sa spomen obilježjem iznosi 750.000,00kn + PDV, a za opremu zgrade koja nije uvjetovana temeljnim zahtjevima za građevinu 1.000.000,00kn + PDV. U cijenu nije uključeno rušenje i eventualno izmicanje postojećeg kabla struje koji prolazi parcelom.

PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije procijenjene vrijednosti 400.000,00 neto bez PDV-a, Raspisivač će, nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s osobom koju je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ predložio Natjecatelj koji je autor prvonagrađenog rada, a koja zadovolji uvjete sukladno ZJN i uvjetima Natječaja, pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra Ponuditeljem, sklopiti ugovor.

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), „Zakona o javnoj nabavi“ (NN 120/16) i „Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave“ (NN 65/17, 75/20),  a kojih su se svi sudionici bili obvezni pridržavati.

 • Za Ocjenjivački sud:
 • Dina Horvat, dipl.ing.arh.
 • Tajnica natječaja