GRAD ZAGREB
I

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

OBJAVLJUJU REZULTATE

za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

DJEČJEG VRTIĆA SESVETSKI KRALJEVEC

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 42-17/ZG-AU/NJN

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2377-2017-EMV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437, telefon: +385 1 6503788, e-mail: javna.nabava@zagreb.hr, internetska adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 5509 705 , e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: Emil Jurcan, dipl.ing.arh, predsjednik UHA-e.

Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: Lidija Sekol, dipl. ing. arh., 622, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja građevine za odgoj djece predškolske dobi zajedno s pratećim vanjskim prostorima, koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u stambeno naselje. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju. Planira se izgradnja središnje građevine dječjeg vrtića u naselju Sesvetski Kraljevec, kapaciteta 14 skupnih jedinica (okvirno 7 jasličkih i 7 vrtićkih jedinica), sa svim gospodarskim sadržajima, za smještaj 265 djece.

Raspisivač projektnog natječaja sklopit će ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao slijedeće elemente:

– prostorni koncept u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom za provedbu javnog natječaja te u odnosu na zatečeni kontekst
– arhitektonsko oblikovanje građevine koje uspostavlja nove vrijednosti u prostoru
– kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja
– oblikovanje vanjskog prostora
– racionalnost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja

Na natječaj koji je trajao od 1.6.2017. do roka za predaju 15.9.2017. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata regularno je zaprimljeno 56 radova. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Veljko Oluić, dipl.ing.arh, predsjednik Ocjenjivačkog suda; Vanda Ritz, dipl.ing.građ., dopredsjednica Ocjenjivačkog suda; Iva Frank dipl.ing.arh.; Idis Turato, dipl.ing.arh.; Tomislav Vreš, dipl.ing.arh.; Vedran Jukić, dipl.ing.arh., zamjenik člana OS-a; te stručna savjetnica OS-a za predškolski odgoj Bosiljka Devernay, na 8. sjednici održanoj 12.10.2017. donio je sljedeće odluke:

I. nagrada u neto iznosu od 88.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 20

Autori:
Luka Bekavac
Antun Stahor
Sanja Borisavljević

II. nagrada u neto iznosu od 55.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 40

Autori:
Nika Dželalija
Iva Martinis
Krešimir Renić
(ONDA arhitektura d.o.o.)

III. nagrada u neto iznosu od 33.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 17

Autori:
Vedran Hubicki
Ana Vucković
Prostorni prikazi:
Dušan Tomaš

IV. nagrada u neto iznosu od 26.400,00 kn dodjeljuje se radu broj 49

Autori:
Hrvoje Arbanas
Saša Košuta
Mario Kralj
Dora Lončarić
(BIRO)

V. nagrada u neto iznosu od 17.600,00 kn dodjeljuje se radu broj 35

Autori:
prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh.
Iskra Filipović, dipl.ing.arh.
Marko Gusić, mag.ing.arh.
Irma Šmuc, mag.ing.arh.
(njirić+ arhitekti)

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno-tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.254.402,13 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

– nagradni fond u iznosu od 220.000,00 kuna neto, odnosno 308.082,66 kuna bruto bez PDV-a,
– naknada radnim tijelima u iznosu od 64.350,00 kuna neto, odnosno 95.819,47 kuna bruto bez PDV-a,
– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 850.500,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekta, njegovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 23.650.000,00 kuna bez PDV-a.

Za Ocjenjivački sud:

Kristina Jeren, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja