OPĆINA BAŠKA i DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR)

OBJAVLJUJU REZULTATE za

N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

Natječaj je urbanističko-arhitektonski, javni, opći, drugog stupnja složenosti, u jednom stupnju provedbe, anonimni, za realizaciju.

RASPISIVAČ I INVESTITOR NATJEČAJA:

OPĆINA BAŠKA

Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

koju zastupa načelnik općine mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec.

tel.: +385 (0) 51 750 550,

fax.: +385 (0) 51 750 560,

e-mail: opcina-baska@ri.t-com.hr

web: (www.baska.hr)

PROVODITELJ I ORGANIZATOR NATJEČAJA:

DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR),

Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB:02738753386

koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh.

tel.: +385 (0) 51 585 829

fax.: +385 (0) 51 585 829

e-mail: info@d-a-r.hr

web: www.d-a-r.hr

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Strossmayerova 3/II, 51000 Rijeka,

OIB: 23401758099

tel.: +385 (0) 51 374 007 , fax: +385 (0) 51 327 232 , e-mail: urb-studio-ri@ri.t-com.hr

Registarski broj natječaja: 24-15/BA-UA/NJN

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u Narodnim novinama: 2015/S 012-0033553

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja:arhitektonske i srodne usluge – projektna CPV:71200000-0

Evidencijski broj javne nabave: MV-03/15

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA je dobivanje kvalitetnih idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja i odabir najboljeg rješenja za realizaciju faznog uređenja obalnog pojasa naselja Baška, sukladno postavljenom natječajnom zadatku, odnosno programu za provedbu natječaja, koje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje potrebne projektne dokumentacije.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe, i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova, bez obzira na mjesto prebivališta/sjedišta.

Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata.

Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Na natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, Tajnik natječaja, članovi Tehničke komisije, sastavljači Projektnog zadatka, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), niti osobe koje su na bilo koji način imale uvid u Natječajnu dokumentaciju prije javne objave natječaja.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE DALJNJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Temelji se na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije i iznosi ukupno okvirno 1.000.000 kuna.

Ugovor o javnim uslugama obuhvaća izradu idejnog, glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Baška.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA

Primjenom kriterija usklađenosti natječajnog rada s formalnim uvjetima raspisa natječaja, iz postupka ocjenjivanja isključiti će natječajne radove:

 • koji su predani poslije roka navedenog u Uvjetima natječaja,
 • koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima natječaja,
 • čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima natječaja,
 • koji nisu u skladu s drugim tehničkim uvjetima natječaja,
 • koji nisu u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, osim u dijelu koji je određen točkom 2.3.2. natječajnog elaborata (prometno rješenje Palade).

Urbanističko-arhitektonska uspješnost predloženog rješenja i usklađenost s natječajnim zadatkom, odnosno programom za provedbu natječaja, ocijenit će se prema slijedećim kriterijima:

 • prostorna, funkcionalna i oblikovna kvaliteta te primjerenost prostornog koncepta,
 • ispunjavanje funkcionalnih i oblikovnih zahtjeva,
 • ispunjavanje prostornih programa kvantitativno i kvalitativno,
 • odnos prema zatečenim prostornim vrijednostima i spomenicima kulture, usklađenost prijedloga s konzervatorskim uvjetima te unaprjeđenje prostornih odnosa obalnog pojasa s kontaktnim sklopovima zgrada, posebno obzirom na istaknute vrijedne zgrade te komunikacije povijesne jezgre,
 • uspješnost kreiranja zasebnih identiteta unutar jedinstvenog oblikovnog koncepta obalnog pojasa,
 • estetske i funkcionalne kvalitete elemenata urbane opreme prostora i u kontekstu mogućnosti primjene za cjelinu povijesne jezgre,
 • funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete predloženog rješenja građevina i konstrukcija za natkrivanje ugostiteljskih terasa,
 • inovativnost i kreativnost u pristupu rješavanja zadatka,
 • etapnost gradnje i odnosa dijelova prema cjelini,
 • racionalnost i ekonomičnosti prijedloga u izvedbi (koja se ocjenjuje posebno u odnosu na procijenjenu investicijsku vrijednost i kasnije troškove u korištenju i održavanju- investicijski okvir, te procijenjeni vijek trajanja materijala koji se predlažu za ugradbu),
 • ekološki zahtjevi i neškodljivost po okolinu,
 • energetska učinkovitost i ušteda energije.

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:

1. Nenad Kocijan, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Članovi:

2. mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., načelnik Općine Baška

3. Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik načelnika Općine Baška

4. Goran Rako, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

5. Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

6. Hrvoje Giaconi, dipl.ing.arh. konzervator viši savjetnik

7. Maja Matulja Kos, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Zamjenik:

Ivana Lončarić-Trinajstić struč.spec.ing.građ.

STRUČNI SAVJETNICI:

1. dr.sc. Nenad Ravlić, dipl.ing.građ.; ovlašteni inženjer građevinarstva

2. mr.sc. Dobrila Kraljić, dipl.ing.agr.; ovlaštena krajobrazna arhitektica

3. Anđelko Petrinić, dipl.ing. pom.prom., Ravnatelj Županijske lučke uprave Krk

TEHNIČKA KOMISIJA

1. Jana Mikuličić, mag.ing.arh., ovlašteni arhitekt

2. Petra Karuza, mag.ing.arch, ovlašteni arhitekt

TAJNIK

1. Marija Peranić mag.ing.arch.

Ocjenjivački sud je na sjednici održanoj 24. siječnja 2016. god. natpolovičnom većinom dodijelio slijedeće nagrade:

I.   Nagrada u neto iznosu 132.000,00 kn  dodijeljena je radu pod šifrom 10B

autori: MVA / mikelić vreš arhitetkti

projektni tim: Marin Mikelić, dipl.ing.arh, Tomislav Vreš, dipl.ing.arh, Marija Barović, mag.ing arh., Sara Pavlov, dipl.ing.arh., Viktor Vdović, bacc.ing.arh., Dora Gorenak, stud.arh.

konzultanti: Obala d.o.o Split, dr.sc.Goran Vego, dipl.ing.građ., mr.sc.Željan Pernat, dipl.ing.građ., Duško Šimunović, građ.teh.

{“list”:{“27791 “:”fi18850”,”27790 “:”fi18851”,”27789 “:”fi18852”,”27788 “:”fi18853”,”27792 “:”fi18854″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

II.   Nagrada u neto iznosu od 82.500,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 12B

autor : Galić Ivan dia, NOP STUDIO doo

projektni tim : Rea Vidović d.i.a., Robert Bodiš d.i.a., Vilijam Petrović d.i.a., Darija Turina d.i.a., Goran Denk d.i.a., Ana Osrečak stud.arh.

{“list”:{“27796 “:”fi18855”,”27795 “:”fi18856”,”27794 “:”fi18857”,”27797 “:”fi18860”,”27793 “:”fi18859″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

III.   Nagrada u neto iznosu od 49.500,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 8B

autori : Alen Žunić, Luka Krmpotić, Nika Serdar, UPI-2M, Sanja Tušek, ovl.arh.,

vizualne komunikacije : Klasja Habjan, Zita Nakić,

3D vizualizacije : Nikša Laušin,

konzultant za procjenu vrijednosti investicije : Krešo Ceraj,

konzultant za urbanizam : Zlatko Karač

{“list”:{“27802 “:”fi18861”,”27801 “:”fi18862”,”27800 “:”fi18863”,”27799 “:”fi18864”,”27798 “:”fi18865″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

IV.   Nagrada u neto iznosu od 39.600,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 4B

projektni tim : Rožić arhitekti i partneri d.o.o. Rijeka

autori : Igor Rožić, dipl.ing.arh., Maja Čukelj, dipl.ing.arh,

suradnici : Vojko Stanić, dipl.ing,arh., Željko Denona, dipl.ing.arh., Andrej Juričić, ing.građ

konzultant za konstrukciju : Stabilnost d.o.o Rijeka, Danijel Repac, dipl.ing.građ., Luka Eškinja dipl.ing.građ

konzultant za promet : mr.sc.Marko Šoštarić, dipl.ing.prom. Zagreb

{“list”:{“27807 “:”fi18866”,”27806 “:”fi18867”,”27805 “:”fi18868”,”27804 “:”fi18869”,”27803 “:”fi18870″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

V.   Nagrada u neto iznosu od 26.400,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3B

YEWO LANDSCAPES e.U./ Dipl.Ing.LArch. Dominik Scheuch

ERNEST KUČER / Dipl.Ing.Arch.

{“list”:{“27812 “:”fi18871”,”27811 “:”fi18872”,”27810 “:”fi18873”,”27809 “:”fi18874”,”27808 “:”fi18875″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Natječaj je proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 143/13 te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14) koje nisu suprotne Zakonu o javnoj nabavi.

Natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektne dokumentacije – kompletne i/ili u fazama (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45.st.4.t.2. Zakona o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, te ne obuhvaća vrijednost ugovora. Ugovor o uslugama za izradu projektne dokumentacije će se sklopiti u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom/autorima prvonagrađenog rada, pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Za ocjenjivački sud

Marija Peranić, mag.ing. arch.

tajnica natječaja

Izvor/DAR