HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

I

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

OBJAVLJUJU REZULTATE

za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja

REKONSTRUKCIJE I SANACIJE GRAĐEVINE BIVŠE TVORNICE DTR-a U KRAJIŠKOJ 20 U ZAGREBU

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 29-16/ZG-IA/JN

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja 2016-2

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, OIB: 76108805525, telefon: +385 1 2369 300, e-mail: ccaa@ccaa.hr, web adresa: www.ccaa.hr, odgovorna osoba: direktor Ante Lažeta.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 5509 705 , e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: Vedran Duplančić, ovlašteni arhitekt (A 2929) Benkovačka 2, 10000 Zagreb, OIB: 46108732765.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i sanacije građevine bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobivanje najboljeg arhitektonskog idejnog rješenja s maksimalnom iskorištenosti uličnog volumena građevine koji je prema konzervatorskim smjernicama potrebno očuvati i restaurirati mu vrijedno izvorno oblikovanje, te rekonstrukcija preostalog dijela građevine: uklanjanje postojeće dvorišne izgradnje te smještaj preostalih planiranih programskih sadržaja u novu dogradnju koja će s restauriranim uličnim volumenom sačinjavati integralnu cjelinu.

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao slijedeće elemente:

– realizacija prostornog programa, funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva te kriterij ekonomičnosti,

– najveća moguća iskoristivost prostora (neto površina u odnosu na bruto površinu),

– najveći mogući broj pakirnih mjesta,

– mogućnost nadogradnje prostora u budućnosti (u skladu s uvjetima propisanim GUP-om Grada Zagreba i Natječajnim zadatkom),

– kvaliteta arhitektonskog rješenja kompleksa i kvaliteta rješenja pojedinih grupa sadržaja,

– način postupanja s nasljeđem i briga o spomeniku kulture,

– ispunjenje programskih i drugih obveza utvrđenih natječajnim programom,

– funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost zgrada: osvjetljenje, osunčanje, zračenje, instalacije, konstrukcija, održivost,

– provedivost izgradnje,

– kvaliteta hortikulturnog uređenja partera,

– rješenje zaštite od požara

Na natječaj koji je trajao od 6.9.2016. do roka za predaju 8.11.2016. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata regularno je zaprimljeno 27 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: mr.sc. Alan Braun, ovlašteni arhitekt, predsjednik OS-a; Vladimir Ževrnja, ovlašteni arhitekt, dopredsjednik OS-a; Maja Halle, dipl. ing. građ.; Vanja Ilić, ovlaštena arhitektica; Branka Petković, ovlaštena arhitektica; Davor Mateković, ovlašteni arhitekt; dr.sc. Zrinka Paladino, dipl.ing.arh., stručna savjetnica na 6. sjednici održanoj 18.11.2016. donio je sljedeće odluke:

I. Nagrada u neto iznosu 47.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 14

Autori:

Darko Latin

Tamara Relić

Diana Špirić

Autorska suradnja:

Juraj Glasinović

Suradnici:

Sara Blekić

Antonia Bošnjak

Marko Blagec

Antonia Dajak

Marin Duić

Maketa:

Tin Jakopec

Fotografije makete:

Vanja Šolin

{“list”:{“28322 “:”fi19242”,”28321 “:”fi19243”,”28320 “:”fi19244”,”28319 “:”fi19245″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

II. Nagrada u neto iznosu 36.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 4

Autori: 

Ivana Ivić, mag.ing.arch.

Ksenija Ivić, dipl.ing.arch.

Autori suradnici:

Nikola Arambašić, mag.ing.arch.

Ivo Žarko, dipl.ing.arch.

Tajana Pandžić, dipl.ing.arch.

Mate Skoko, stud.arh.

Marin Maršić, stud.arh.

Toni Franulić, mag.ing.aedif.

{“list”:{“28318 “:”fi19246”,”28317 “:”fi19247”,”28316 “:”fi19248″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

III. Nagrada u neto iznosu 24.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 11

Autori:

Dora Kljenak, aps.arh.

Ana Lisonek, dipl.ing.arh.

Marko Gusić, aps.arh.

Mario Grgurev, aps.arh.

Domagoj Ciglar, dipl.ing.arh.

Gruša Bauman, dipl.ing.arh.

Stručni suradnik:

Svjetlana Jović

{“list”:{“28315 “:”fi19249”,”28314 “:”fi19250”,”28313 “:”fi19251”,”28312 “:”fi19252”,”28311 “:”fi19253″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

IV. Nagrada u neto iznosu 12.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 2

Autori:

Hrvoje Bilandžić, d.i.a.

Tina Galešić, mag.ing.arch.

Gordan Mikić, d.i.a.

Mirka Škudar, mag.ing.arch.

{“list”:{“28310 “:”fi19254”,”28309 “:”fi19255”,”28308 “:”fi19256″},”css”:[“ig-ref”,”ig-ref-ti”,”ig-ref-su”,”ig-ref-im”,”ig-ref-row”,”ig-gallery”]}

Izložba natječajnih radova i razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se u ponedjeljak, 12.12.2016. s početkom u 18 sati u prostoru Udruženja hrvatskih arhitekata, Trg bana Josipa Jelačića 3/1

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45., 46., 47. i 48. ZJN-i, ostalim odredbama ZJN-i koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45. stavku 4. točki 2. ZJN-a.

Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.418.000,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

– nagradni fond u iznosu od 119.500,00 kuna neto, odnosno 150.598,61 kuna bruto bez PDV-a,

– naknada radnim tijelima u iznosu od 48.885,69 kuna neto bez PDV-a,

– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 1.218.515,00 kuna neto bez PDV-a, za što Raspisivač može sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. Zakona, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno Zakonu pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane Zakonom i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola i za provedbu rekonstrukcije i sanacije zgrade bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu.

Za Ocjenjivački sud:

Kristina Jeren, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja