Rad egzekutivnog komiteta međunarodne unije arhitekata 27-29. I. 1952