OGLAS O RASPISU PROJEKTNOG NATJEČAJA
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti
P R O J E K T N I N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja

UREĐENJA JAVNE POVRŠINE I OBLIKOVANJE SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTVAMA HOLOKAUSTA U BRANIMIROVOJ ULICI U ZAGREBU

Spomenik za šest milijuna Židova stradalih u Holokaustu

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2124-2017-EMV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 39-17/ZG-UAO/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb.
OIB: 6181789437
telefon: +385 1 6503788
e-mail: javna.nabava@zagreb.hr
internetska adresa: www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb,
OIB: 01152649489
telefon: +385 1 5509 705
e-mail: tajnistvo@uha.hr
odgovorna osoba: dr. sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh. v.d. predsjednice

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog-oblikovnog rješenja uređenja javne površine i oblikovanja spomen obilježja žrtvama Holokausta u Branimirovoj ulici u Zagrebu.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja uređenja javne površine i oblikovanja spomen obilježja žrtvama Holokausta u Branimirovoj ulici u Zagrebu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:
Cilj provedbe natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog rješenja spomen obilježja-spomenika žrtvama holokausta kao i uređenje partera javne površine na predmetnoj lokaciji (unutar Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb-Donji grad).
Žrtve holokausta zaslužuju vječni spomen, i upravo zbog vječnog spomena na žrtvu, potrebno je podići spomenik žrtvama holokausta kako bi nam bio stalni podsjetnik na tolike žrtve holokausta koji je učinio čovjek kad nisko padne pod utjecaj zločinačkih totalitarnih ideologija.
I u novijoj povijesti, unatoč nastojanjima, svjedoci smo negativnih pojavnosti u društvu kojima se veličaju totalitarni režimi i krše ljudska prava. Zato svatko na razini svoje odgovornosti, mora prenositi mladim naraštajima, uvjerljive i autentično poruke i znanja o holokaustu kako se nikada ne bi ponovio.

Raspisivač projektnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu sudionika ima jedna ili više stručnih osoba. Sposobnost sudionika je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali sudionici mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch., studenti arhitekture, likovni umjetnici, krajobrazni arhitekti i sl.
Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja sudionicima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): www.uha.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/OtdTsi

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 20.4.2017.godine
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 10.5.2017. godine.
Pitanja se dostavljaju e?mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 19.5.2017. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 20.6.2017. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:

Branko Lustig, predsjednik OS-a Odlukom Gradonačelnika Grada Zagreb
Marijan Hržić, ovlašteni arhitekt, dopredsjednik OS-a
Peruško Bogdanić
Sanja Cvjetko Jerković, dipl. ing. arh.
Vesna Kusin
Mladen Obad-Šćitaroci, ovlašteni arhitekt
Andrija Rusan, ovlašteni arhitekt

Zamjenice članova OS-a:
Senka Dombi, predstavnik Provoditelja
Nataša Popović, predstavnik Raspisivača

Stručna savjetnica:
Nataša Jovičić, savjetnica za tematiku Holokausta

Tehnička komisija:
Dragica Barešić, dipl. ing. arh.
Iva Pejić, dipl. ing. arh.

Tajnica natječaja:
Tajana Jaklenec, dipl. ing. arh.

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna neto.
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada Broj nagrada Neto iznos *Bruto iznos
I. nagrada 1 60.000,00 kn 84.022,54 kn
II. nagrada 1 45.000,00 kn 63.016,91 kn
III. nagrada 1 30.000,00 kn 42.011,27 kn
IV. nagrada 1 15.000,00 kn 21.005,64 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

– prostorni koncept spomenika u odnosu na urbani kontekst zadane lokacije,
– arhitektura spomenika i uređenje lokacije spomenikom,
– oblikovne, simboličke i estetske kvalitete spomenika,
– jednostavnost održavanja.

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 787.469,23 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

– nagradni fond u iznosu od 150.000,00 kuna neto, odnosno 210.056,36 kuna bruto bez PDV-a,
– naknada radnim tijelima u iznosu od 63.000,00 kuna neto, odnosno 92.412,87 kuna bruto bez PDV-a,
– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 485.000,00 kuna neto bez PDV-a za što Raspisivač može sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata, njihovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 5.511.000,00 kuna bez PDV-a.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.