ZAGREB ZA MENE

Grad Zagreb u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ) i Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za urbanizam, pokrenuo je projekt urbane revitalizacije javnih prostora u gradu Zagrebu kroz provedbu 17 zahvata i intervencija u javnim prostorima na području cijeloga grada. Ovakav distribuirani pristup imao bi za učinak poboljšanje cjelokupne slike grada, te bi se unaprijedila kvaliteta urbanog života građana kroz segmente stanovanja, rekreacije, odmora i društvene kohezije.

Ove bi intervencije doprinijele stvaranju pozitivnog odnosa građana prema javnom prostoru, te stvaranju pozitivnog ozračja i optimizma u gradu kao i gospodarski poticaj malim arhitektonskim i građevinskim subjektima.

Projekt se počeo provoditi u suradnji Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Društva arhitekata Zagreba i Arhitektonskog fakulteta, a u cijelom procesu sudjeluje i u dijelu intervencija koristi se i metoda Akupunkture grada koja osigurava aktivno sudjelovanje građana, te građanskih udruga i drugih inicijativa u ovome projektu.

Kroz studiju lokacija AF je predložio 33 lokacije dobivene urbanističkom analizom grada preklopljenom s lokacijama koje je akupunktura grada izdvojila kao značajne iz razgovora i prijedloga građana, udruga i lokalne uprave.

Po izboru lokacija i utvrđivanju obuhvata i proračuna, Arhitektonski fakultet će za sve pojedine lokacije izraditi natječajne programe i podloge. Za veći dio odabranih lokacija provest će se i specifična lokalno orijentirana Akupunktura grada na razini gradskih četvrti, koja će osigurati participativnost građana u odlučivanju i iskazivanju stvarnih potreba te će na taj način dati doprinos kvalitetnoj pripremi programa i podloga za te lokacije.

Do idejnih rješenja odabranih lokacija dolazi se putem arhitektonskih natječaja koji osiguravaju najvišu kvalitetu odabranih radova, uključivanje velikog broja arhitekata i stručnjaka te svakako najtransparentniji mogući proces provedbe.

Provedba natječaja i legitimitet istih DAZ-ova je stvarna snaga, te će se time osigurati najviši natječajni i profesionalni standardi i potrebna dinamika pripreme i provedbe cjelokupnog projekta. Realizaciju, dinamiku, vremenske okvire, promociju projekta i prioritete, rješenja i rezultate koordinirati će se s Gradom.

Daljnju provedbu projekta i realizaciju intervencija na odabranim i obrađenim lokacijama, u nadležnosti je Grada Zagreba, a stručna i profesionalna podrška i pomoć arhitekata biti će i u nastavku na raspolaganju ovome projektu.

Nakon predstavljanja nagrađenih radova u Knjižnici Savica, radovi će se sljedeća dva tjedna moći pogledati i u  Mjesnom odboru Trnjanska Savica, Ulica Vladimira Ruždjaka 21.