GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ) organizira i provodi
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja
Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2408-2017-EMV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 46-17/ZG-UA/NJN
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb
OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ), Trg bana J.
Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 87490332083; telefon: +385 1 4816 151; e-mail: natjecaji@d-a-z.hr ;
www.daz.hr, odgovorna osoba: dr. sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.,predsjednik DAZ-a

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za
izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Tematskog parka
Bundek-istok (Racinjak)

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Cilj je ovog urbanističko-arhitektonskog natječaja s
naglašenom krajobraznom komponentom, analizirajući prostorne mogućnosti i ograničenja
predviđene lokacije, posebne po svojim prirodnim obilježjima, dobiti najbolje funkcionalna i
oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja krajobrazno-rekreacijskog tematskog parka Bundek – istok (Racinjak), odnosno novog Parka Racinjak.
Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju Tematskog parka Bundek-istok (RACINJAK).
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba.
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt , ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: http://bit.ly/2xVKlHk

Izrađivač natječajnog programa:

Ana – Marija Rajčić dipl.ing.arh.
Ovlašteni arhitekt – A 1964
Ulica Republike Austrije 18
ana-marija.rajcic@zagreb.hr ; tel. 01/ 6101-885

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 28.9.2017.godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 19.10.2017. godine .
Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr.
Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.d-a-z.hr do 25.10.2017. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 28.11.2017. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Članovi OS-a:
1. Azra Suljić, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a, predstavnica Provoditelja
2. Ana – Marija Rajčić dipl.ing.arh., dopredsjednica OS-a, predstavnica Raspisivača
3. Robert Duić, ovl.kraj.arh., predstavnik Provoditelja
4. mr.sc. Irena Matković, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
5. Sonja Sočivica dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača

Zamjenik članova OS-a:
Hrvoje Vidović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tehnička komisija:
1. Mirela Bokulić – Zubac, dipl.ing.arh.
2. Marinko Sladoljev, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja:
Mladena Belamarić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 245.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
Nagrada Broj nagrada Neto iznos *Bruto iznos
I. nagrada 1 98.000,00 137.236,82
II. nagrada 1 61.250,00 85.773,01
III. nagrada 1 36.750,00 51.463,81
IV. nagrada 1 29.400,00 41.171,04
V. nagrada 1 19.600,00 27.447,40
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri
ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
– Urbanističko-prostorne i krajobrazne koncepcije
– Arhitektonsko oblikovanje građevina
– Ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost
Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim
uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.414.565,82 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
– nagradni fond u iznosu od 245.000,00 kuna neto, odnosno 343.092,09 kuna bruto bez PDV-a,
– naknada radnim tijelima u iznosu od 48.000,00 kuna, odnosno 71.473,73 kuna bruto bez PDV-a,
– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 kn neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.
Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 18.588.000,00 kuna (bez PDV-a).
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.