GRAD ZAGREB
raspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ)
organizira i provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja

DJEČJEG VRTIĆA PODBREŽJE

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2049-2017-EBV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 43-17/ZG-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb OIB: 87490332083; telefon: +385 1 4816 151; e-mail: natjecaji@d-a-z.hr ; www.daz.hr

odgovorna osoba: dr. sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.,predsjednik

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Dječjeg vrtića Podbrežje

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Dječjeg vrtića Podbrežje

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno kvalitetnog i najboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja dječjeg vrtića.

Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju dječjeg vrtića.

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://tinyurl.com/y75bxvho

Izrađivač natječajnog programa:

Mirela Bokulić Zubac, dipl.ing.arh.,

Ovl.arh. A 1017

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA, Ulica Republike Austrije 18,

mirela.bokulic-zubac@zagreb.hr, 01/610 1848

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 29.6.2017.godine

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 23.7.2017. godine

Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr.

Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.d-a-z.hr do 28.7.2017. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 26.9.2017. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Maja Furlan Zimmerman, dipl.ing.arh.,predsjednica OS-a, predstavnica Provoditelja

Danilo Simonović, dipl.ing.arh., dopredsjednik OS-a, predstavnik Raspisivača

Renata Krljan, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača

Marin Mikelić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Gordana Muller Mikić, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača

Zamjenik člana OS-a:

Vanja Ilić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

Tehnička komisija:

Renata Kordić, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača

Damir Sekulić, mag.ing.arch., predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja:

Minja Jošić, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 78.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada Broj nagrada Neto iznos *Bruto iznos

I. nagrada 1 39.000,00 kn 54.614,65 kn

II. nagrada 1 23.400,00 kn 32.768,79 kn

III. nagrada 1 15.600,00 kn 21.845,86 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

– Kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja dječjeg vrtića

– Arhitektonsko oblikovanje građevine

– Urbanističko-prostornu koncepciju

– Zadovoljenje zadanih higijensko-tehničkih i tehnoloških uvjeta

– Ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost te kvalitetu koncepta energetske učinkovitosti

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 791.830,83 kuna bez PDV-a.

– nagradni fond u iznosu od 78.000,00 kuna neto, odnosno 109.229,31 kuna bruto bez PDV-a,

– naknada radnim tijelima u iznosu od 15.000,00 kuna, odnosno 22.601,52 kuna bruto bez PDV-a,

– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 660.000,00 kuna neto

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 11.000.000,00 kuna (bez PDV-a), tj. 5.200,00

kn/m2.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.