OGLAS O RASPISU PROJEKTNOG NATJEČAJA

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

DJEČJEG VRTIĆA SESVETSKI KRALJEVEC

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2377-2017-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 42-17/ZG-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb.
OIB: 6181789437
telefon: +385 1 6503788
e-mail: javna.nabava@zagreb.hr
internetska adresa: www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb,
OIB: 01152649489
telefon: +385 1 5509 705
e-mail: tajnistvo@uha.hr

odgovorna osoba: dr. sc. Ana Mrđa, dipl.ing.arh. v.d. predsjednice

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja građevine za odgoj djece predškolske dobi zajedno s pratećim vanjskim prostorima, koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u stambeno naselje. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju. Planira se izgradnja središnje građevine dječjeg vrtića u naselju Sesvetski Kraljevec, kapaciteta 14 skupnih jedinica (okvirno 7 jasličkih i 7 vrtićkih jedinica), sa svim gospodarskim sadržajima, za smještaj 265 djece.

Raspisivač projektnog natječaja sklopit će ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja sudionicima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): www.uha.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/5yZSNV

Izrađivač natječajnog programa:

Lidija Sekol, dipl. ing. arh., 622
Ulica Republike Austrije 18
lidija.sekol@zagreb.hr
01 6101 845

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 1.6.2017.godine

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 23.6.2017. godine.

Pitanja se dostavljaju e?mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 4.7.2017. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 15.9.2017. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Veljko Oluić, dipl. ing. arh, predsjednik Ocjenjivačkog suda, predstavnik Provoditelja
Vanda Ritz, dipl. ing. građ., dopredsjednica Ocjenjivačkog suda, predstavnica Raspisivača
Iva Frank dipl. ing. arh., predstavnica Raspisivača
Idis Turato, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
Tomislav Vreš, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana OS-a:

Vedran Jukić, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja

Stručna savjetnica:

Bosiljka Devernay, savjetnica za predškolski odgoj

Tehnička komisija:

Divna Antičević, mag. ing. arh., predstavnica Provoditelja
Mirna Barac, mag. ing. arh., predstavnica Raspisivača

Tajnica natječaja:
Kristina Jeren, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 220.000,00 kuna neto.

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada Broj nagrada Neto iznos *Bruto iznos

I. nagrada 1 88.000,00 kn 123.233,07 kn

II. nagrada 1 55.000,00 kn 77.020,67 kn

III. nagrada 1 33.000,00 kn 46.212,40 kn

IV. nagrada 1 26.400,00 kn 36.969,92 kn

V. nagrada 1 17.600,00 kn 24.646,61 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

– prostorni koncept u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom za provedbu javnog natječaja te u odnosu na zatečeni kontekst

– arhitektonsko oblikovanje građevine koje uspostavlja nove vrijednosti u prostoru

– kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja

– oblikovanje vanjskog prostora

– racionalnost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.254.402,13 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

– nagradni fond u iznosu od 220.000,00 kuna neto, odnosno 308.082,66 kuna bruto bez PDV-a,

– naknada radnim tijelima u iznosu od 64.350,00 kuna neto, odnosno 95.819,47 kuna bruto bez PDV-a,

– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 850.500,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata, njihovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 23.650.000,00 kuna bez PDV-a, tj. 7.500 kn/m2 bez PDV-a za trošak građenja i opreme te 1275 kn/m2 za vanjsko uređenje.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.