Dostavljamo odgovore na pitanja natjecatelja za N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Interkulturnog programa predškole i osnovne škole ‘Dunav’ te školske sportske dvorane u Vukovaru.

Odgovori na pitanja nalaze se ovdje.