INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA
HORTUS SOLIS d.o.o.,
Medvedgradska 52, Zagreb,
OIB: 10674800311,
odgovorna osoba raspisivača: Vanja Maksimiljanović
tel: 091 6257001
e?mail: vanja.maks8@gmail.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Matrix?D?Inženjering d.o.o.
Voćarsko naselje 118, Zagreb,
OIB: 90418223094,
odgovorna osoba provoditelja: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh.
tel: 098 982 9390
e?mail: natjecajtkalca@gmail.com

VRSTA NATJEČAJA
Natječaj je arhitektonski, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko?arhitektonskog rješenja “STAMBENO –
POSLOVNE GRAĐEVINE U ZAGREBU U TKALČIĆEVOJ ULICI 73, k.č. 683“.
Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača
iznosi 1.400,00 m2 .

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja nove
“STAMBENO – POSLOVNE GRAĐEVINE“ u Zagrebu, prema predloženoj programskoj strukturi i na taj način
kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane cjeline Grada Zagreba.
Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora,
njegove prostorno?urbane i arhitektonsko?graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko
oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno
rješenje planiranih programskih sadržaja.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više
članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima
pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je
provoditelj pravna ili fizička osoba ? ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja
natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije,
izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom
koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne
mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

ROKOVI
Početak natječaja: 28.02.2017. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 18.03.2017. godine do 13,00 sati, putem elektronske pošte
natjecajtkalca@gmail.com
Rok za odgovore na postavljena pitanja: 27.03.2017. godine, na adresu elektronske pošte natjecatelja
Rok predaje natječajnih radova: 29.04.2017. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave
Ocjenjivački rad završava sa radom (očekivano) do: 10.05.2017. godine

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA
DOMUS NOBILIS d.o.o., Zagreb, J. Stadlera 76, OIB 95477203184, autor Maja Majetić, ovlaštena arhitektica
(ovlašteni arhitekt broj A2979), Zagreb, Eugena Sabljića 8, OIB 90418223094.
Natječajni elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte
(natjecajtkalca@gmail.com). Nakon toga Provoditelj prosljeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s
poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je datum predaje natječaja.

NAGRADE
Određuje se nagradni fond od 120.000,00 kn neto.
Ako do određenog roka stigne najmanje 4 (četiri) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima
natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:
Neto iznos Bruto iznos
1. nagrada 40% = 48.000,00 kn 60.000,00 kn
2. nagrada 30% = 36.000,00 kn 45.000,00 kn
3. nagrada 20% = 24.000,00 kn 30.000,00 kn
4. nagrada 10%= 12.000,00 kn 15.000,00 kn
Pretpostavljeni bruto iznos (uključuje PDV ili poreze na honorare).

KRITERIJI
Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja? isključit će se radovi:
– predani poslije roka navedenog u točki 3.5.
– koji ne sadrže priloge navedene u točki VI i VIII
– koji na bilo koji način krše pravilo anonimnosti i ravnopravnosti svih natjecatelja
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju
radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
– usklađenost s Programom, zakonima i propisima
– prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat
– funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
– racionalnost i ekonomičnost rješenja
– primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog
nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa
područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i
Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore
arhitekata.
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PLANIRANA VRIJEDNOST
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 7.000.000,00 kn (bez PDV?a), odnosno cca 5.000,00
kn/m2 (bez PDV?a).
Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije iznosi do
450.000,00 kn bez PDV?a, a obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt
konstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija,
projekt dizala, tehnološki projekti) koja uključuje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt
uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za
ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju stambeno – poslovne građevine.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:
1. Davor Katušić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1840), Predsjednik O.S. ? predstavnik provoditelja
2. Prof. Dr. Goran Poljanec, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1693), ? predstavnik provoditelja
3. Mr. Sc. Branko Ivanković, dipl.ing.str. ? predstavnik raspisivača
Zamjenica OS?a:
Lovorka Prpić, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 2818)
Tehnička komisija:
Lea Lončarević Žibret,. ovl. arh. (br. 3503)
Tajnik natječaja:
Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br.1027)
Natječaj je objavljen u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma,
unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi
sudionici obvezni pridržavati.