INVESTITOR I RASPISIVAČ

GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22 000 Šibenik, OIB: 55644094063

kojeg zastupa gradonačelnik Željko Burić dr. med., Šibenik

Osoba za kontakt: Neda Lučev, dipl.ing.građ., 022/431-066, 022/431-067,  neda.lucev@sibenik.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

EUROPAN Hrvatska, c/o Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, OIB: 90441473502, kojeg zastupa predsjednica Udruge Helena Knifić Schaps, dipl.ing.arh., helena@europan.hr

OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA je Iva Bedenko, dipl.ing.arh., info@europan.hr

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja kao voditelj autorske grupe imaju sve fizičke osobe sa statusom ovlaštenog arhitekta u jednoj od europskih zemalja. Koautori moraju imati diplomu ili adekvatnu kvalifikaciju iz bilo koje od europskih zemalja prema direktivi Europskog vijeća 85/384/EEC od 10. lipnja 1985., iz područja arhitekture, urbanizma, građevine, pejzažnog planiranja ili umjetnosti. Suradnici ne moraju imati kvalifikaciju i ne smatraju se autorima projekta. Svi članovi autorske grupe moraju imati manje od 40 godina na dan predaje natječajnih radova.

ROKOVI

Početak natječaja:                                                       ponedjeljak, 13. veljače 2017.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:                           petak, 19. svibnja 2017.

Rok predaje natječajnih radova:                                      petak, 30. lipnja 2017.

Objava rezultata natječaja:                                            petak 01. prosinca 2017.

Natječajne podloge mogu se naručiti i dobiti na web stranici www.europan-europe.eu. Nakon što natjecatelji ispune online obrazac i uplate 150€ na račun EUROPANA Europe (dostupno na www.europan-europe.eu), dobit će pristup ftp serveru sa kojeg mogu skinuti digitalne natječajne podloge. Natječaj se provodi na engleskom jeziku.

PROGRAM NATJEČAJA je izradio Mirko Buvinić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, Zagreb, mirko@x3m.hr

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura, Šibenik

SVRHA I CILJ natječaja je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura, Šibenik

NAGRADE

Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u brutto iznosu u kunama, a koji odgovara iznosu u eurima na dan isplate; iznos nagradnog fonda određen je Pravilima provođenja natječaja Europan 14:

I.   nagrada                                           12.000,00 €

II.  nagrada                                             6.000,00 €

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

Članovi Ocjenjivačkog suda

Iva Letilović, ovl.arh., predsjednica
Jens Brandt, arhitekt, Kraljevina Danska                       
Zoran Zidarić, dipl.ing.arh.                                                              
Ingrid Gojević, ovl.arh.
Prof. dr.sc. Tihomir Jukić, ovl.arh.
Vasa J. Perovic, arhitekt, Slovenija
Dr.sc. Ana Šverko, dipl.ing.arh.       

Zamjenici člana Ocjenjivačkog suda

Doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača
Lulzim Kabashi, ovl. arh., predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja

Iva Bedenko, dipl.ing.arh.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri

ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

na prvom zasjedanju:

– konceptualnu vrijednost rješenja

– povezanost sa glavnom temom natječaja “Produktivni grad” i inovativnost rješenja

na drugom zasjedanju:

– uspješnost ideje na lokaciji

– povezanost sa glavnom temom natječaja, posebno u smislu održivosti

– odgovor na konkretne probleme na lokacijama

– potencijal za uključivanje u kompleksne razvojne procese grada

– inovativni karakter javnih prostora

– povezanost različitih funkcija

– funkcionalne, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja

Ovaj natječaj objavljen je u skladu s pravilima međunarodne organizacije Europan Europe i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Za sve ono što nije regulirano ovom dokumentacijom, primjenjuje se zakonska regulativa RH.

Registarski broj natječaja dodijeljen od Hrvatske komore arhitekata: 37-17/ŠI-AU/N/E14

www.europan.hr  ?   www.europan-europe.eu

Detaljnije o lokaciji i registracija na http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-14/site/sibenik-hr