Ministarstvo branitelja raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata organizira i provodi

Javni, otvoreni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju

N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja

VETERANSKOG CENTRA U DARUVARU

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 08/2015-JN 

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 25-15/DA-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je MINISTARSTVO BRANITELJA, Savska cesta 66, 10 000 Zagreb
OIB: 95131524528 
telefon:     +385 1 2308 888 / +385 1 2308855
e-mail:    ministarsvo@branitelji.hr
internetska adresa:    www.branitelji.gov.hr
odgovorna osoba:    ministar  Predrag Matić

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489

telefon:    +385 1 5509 705
e-mail:    tajnistvo@uha.hr
internetska adresa:    www.uha.hr
odgovorna osoba:    Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA odnosno programa:
mr.sc. DUBRAVKO BAČIĆ, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt, br.ovl.  A3399
Iva Vojnovića 68, 20000 Dubrovnik
OIB: 01527508258
Telefon: +385 91 4416 162

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za realizaciju Veteranskog centra u Daruvaru.

 
CILJ NATJEČAJA je dobivanje najboljeg arhitektonsko – urbanističkog rješenja – koje ujedno zadovoljava uvjete natječaja – između više različitih prijedloga kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora i oblikovanje građevine Veteranskog  centra u Daruvaru.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja. Zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba- ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvomi drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog sud ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) ):

http://1drv.ms/1QSq6Oo

Početak natječaja je 26.10.2015. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 29.11.2015. godine.

Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), na www.uha.hr do 3.12. 2015. godine.

Rok predaje natječajnih radova je utorak 12.1.2016. do 16.00 h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD
Članovi OS-a:
dr. sc. Dražen Juračić, ovlašteni arhitekt,predstavnik Provoditelja, predsjednik OS
Vesna Nađ, dipl.iur., predstavnica Raspisivača, dopredsjednica OS
Vedran Babić, ovlašteni arhitekt, predstavnik Raspisivača 
doc. Vladimir Kasun, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja
Marin Mikelić, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana OS-a
mr.sc. Dubravko Bačić, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja

Stručna savjetnica
dr.sc. Tamara Marić, dipl.ing.građ., predstavnik Raspisivača

Tehnička komisija
Bojan Linardić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Martina Stjepandić, mag.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja
Mladena Belamarić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje 8 (osam) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

                 Broj nagrada    Neto iznos               *Bruto iznos

    1.  nagrada       1      64.000,00  kn             80.640,00 kn        
    2.  nagrada       1      40.000,00  kn             50.400,00 kn       
    3.  nagrada       1      24.000,00  kn             30.240,00 kn    
    4.  nagrada       1      19.000,00  kn             23.940,00 kn
    5.  nagrada       1      13.000,00  kn             16.380,00 kn 

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

KRITERIJI OCJENJIVANJA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:a/ Predani poslije roka navednog u ovim Uvjetima Natječaja
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

  • ispunjavanje programskog zadatka,
  • kvaliteta ukupnog prostornog koncepta cjeline i prostorno-funkcionalne organizacije cjeline, (odnos smještajnih jedinica i ostalih sadržaja, dispozicija zajedničkih sadržaja, i sl.),
  • odnos urbanističkog rješenja prema okolnom prostoru i doprinos formiranju novih obilježja u slici grada (odnos zgrade prema kontekstu),
  • racionalnost projekta i planirane izvedbe (odnos bruto/neto površina, izvedivost i sl.),
  • originalnost i primjerenost arhitektonskog izraza, estetske i oblikovne kvalitete rješenja,
  • ekološki aspekti projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije (korištenje obnovljivih izvora energije, i sl.).

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45., 46., 47. i 48. ZJN-i, ostalim odredbama ZJN-i koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.