RASPIS NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA BAŠKA

NAZIV NATJEČAJA:
Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA
Natječaj je urbanističko-arhitektonski, javni, opći, drugog stupnja složenosti, u jednom stupnju provedbe, anonimni, za realizaciju.

RASPISIVAČ I INVESTITOR NATJEČAJA:
OPĆINA BAŠKA
Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554
koju zastupa načelnik općine mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec.
tel.: +385 (0) 51 750 550,
fax.: +385 (0) 51 750 560,
e-mail: opcina-baska@ri.t-com.hr
web: (www.baska.hr)

PROVODITELJ I ORGANIZATOR NATJEČAJA:
DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR),
Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB:02738753386
koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh.
tel.: +385 (0) 51 585 829
fax.: +385 (0) 51 585 829
e-mail: info@d-a-r.hr
web: www.d-a-r.hr

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Strossmayerova 3/II, 51000 Rijeka,
OIB: 23401758099
tel.: +385 (0) 51 374 007 , fax: +385 (0) 51 327 232 , e-mail: urb-studio-ri@ri.t-com.hr

Registarski broj natječaja: 24-15/BA-UA/NJN
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u Narodnim novinama: 2015/S 012-0033553
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: arhitektonske i srodne usluge – projektna CPV:71200000-0
Evidencijski broj javne nabave: MV-03/15

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA je dobivanje kvalitetnih idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja i odabir najboljeg rješenja za realizaciju faznog uređenja obalnog pojasa naselja Baška, sukladno postavljenom natječajnom zadatku, odnosno programu za provedbu natječaja, koje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje potrebne projektne dokumentacije.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe, i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova, bez obzira na mjesto prebivališta/sjedišta.
Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata.

Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Na natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, Tajnik natječaja, članovi Tehničke komisije, sastavljači Projektnog zadatka, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), niti osobe koje su na bilo koji način imale uvid u Natječajnu dokumentaciju prije javne objave natječaja.

NAČIN DOSTAVE NATJEČAJNOG ELABORATA

Raspis natječaja i kompletan Natječajni elaborat biti će dostupan u digitalnom obliku na stranicama Društva arhitekata Rijeka (www.d-a-r.hr) i na stranicama Općine Baška (www.baska.hr) od 21. listopada 2015. godine.

Raspis natječaja i Natječajna elaborat (tekstualni dio) objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama (EOJN).

ROKOVI

? Početak natječaja je 21. listopada 2015. godine.
? Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno s 09. studenim 2015. godine. Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektroničke pošte na e-mail: info@d-a-r.hr s naznakom: PITANJA ZA NATJEČAJ – OBALNI POJAS NASELJA BAŠKA.
? Odgovori će biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i na mrežnim stranicama Društva arhitekata Rijeka (www.d-a-r.hr) do 19. studenog 2015.
? Rok za predaju natječajnih radova je 21. prosinca 2015. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave, u prostorijama Društva arhitekata u Rijeci, ulica Ivana Dežmana 2a.
? Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 30. siječnja 2016.
? Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.
? Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem maila.
? U slučaju produljenja natječajnog roka raspisivač natječaja će o promjeni roka svim zainteresiranim poslati pismenu obavijest. Promjenu roka raspisivač natječaja će objaviti na isti način kao i raspis natječaja.

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:
1. Nenad Kocijan, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Članovi:
2. mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., načelnik Općine Baška
3. Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik načelnika Općine Baška
4. Goran Rako, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
5. Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
6. Hrvoje Giaconi, dipl.ing.arh. konzervator viši savjetnik
7. Maja Matulja Kos, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Zamjenik:
Ivana Lončarić-Trinajstić struč.spec.ing.građ.

STRUČNI SAVJETNICI:
1. dr.sc. Nenad Ravlić, dipl.ing.građ.; ovlašteni inženjer građevinarstva
2. mr.sc. Dobrila Kraljić, dipl.ing.agr.; ovlaštena krajobrazna arhitektica
3. Anđelko Petrinić, dipl.ing. pom.prom., Ravnatelj Županijske lučke uprave Krk

TEHNIČKA KOMISIJA
1. Jana Mikuličić, mag.ing.arh., ovlašteni arhitekt
2. Petra Karuza, mag.ing.arch, ovlašteni arhitekt

TAJNIK
3. Marija Peranić mag.ing.arch.

NAGRADE

Ako do roka predaje prispije najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
1. Nagrada: 132.000,00 kuna
2. Nagrada: 82.500,00 kuna
3. Nagrada: 49.500,00 kuna
4. Nagrada: 39.600,00 kuna
5. Nagrada: 26.400,00 kuna

Odlukom Ocjenjivačkog suda broj nagrada se može smanjiti ili preraspodijeliti ukoliko do roka za predaju prispije manje od 7 (sedam) radova koji zadovoljavaju uvjete natječaja.

PLANIRANA OKVIRNA SVEUKUPNA VRIJEDNOST (BEZ PDV-A) INVESTICIJE (IZGRADNJE): 20 miliona kuna

PLANIRANA OKVIRNA VRIJEDNOST (BEZ PDV-A) INVESTICIJE (IZGRADNJE): 1.250 kn/m2 bruto

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA

Primjenom kriterija usklađenosti natječajnog rada s formalnim uvjetima raspisa natječaja, iz postupka ocjenjivanja isključiti će natječajne radove:

– koji su predani poslije roka navedenog u Uvjetima natječaja,
– koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima natječaja,
– čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima natječaja,
– koji nisu u skladu s drugim tehničkim uvjetima natječaja,
– koji nisu u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, osim u dijelu koji je određen točkom 2.3.2. natječajnog elaborata (prometno rješenje Palade).
Urbanističko-arhitektonska uspješnost predloženog rješenja i usklađenost s natječajnim zadatkom, odnosno programom za provedbu natječaja, ocijenit će se prema slijedećim kriterijima:
– prostorna, funkcionalna i oblikovna kvaliteta te primjerenost prostornog koncepta,
– ispunjavanje funkcionalnih i oblikovnih zahtjeva,
– ispunjavanje prostornih programa kvantitativno i kvalitativno,
– odnos prema zatečenim prostornim vrijednostima i spomenicima kulture, usklađenost prijedloga s konzervatorskim uvjetima te unaprjeđenje prostornih odnosa obalnog pojasa s kontaktnim sklopovima zgrada, posebno obzirom na istaknute vrijedne zgrade te komunikacije povijesne jezgre,
– uspješnost kreiranja zasebnih identiteta unutar jedinstvenog oblikovnog koncepta obalnog pojasa,
– estetske i funkcionalne kvalitete elemenata urbane opreme prostora i u kontekstu mogućnosti primjene za cjelinu povijesne jezgre,
– funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete predloženog rješenja građevina i konstrukcija za natkrivanje ugostiteljskih terasa,
– inovativnost i kreativnost u pristupu rješavanja zadatka,
– etapnost gradnje i odnosa dijelova prema cjelini,
– racionalnost i ekonomičnosti prijedloga u izvedbi (koja se ocjenjuje posebno u odnosu na procijenjenu investicijsku vrijednost i kasnije troškove u korištenju i održavanju- investicijski okvir, te procijenjeni vijek trajanja materijala koji se predlažu za ugradbu),
– ekološki zahtjevi i neškodljivost po okolinu,
– energetska učinkovitost i ušteda energije.

RASPIS I PROVEDBA NATJEČAJA
Natječaj se provodi se na hrvatskom jeziku i uporabom latiničnog pisma.
Natječaj je raspisan u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata (”Narodne novine”, br. 85/14-oglasni dio) ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.
Natječaj je raspisan u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (”Narodne novine”, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH, u daljnjem tekstu ZJN).

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije, kompletne i/ili u fazama (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN.
Ugovor o uslugama za izradu projektne dokumentacije će se sklopiti u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom/autorima prvonagrađenog rada, pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane ZJN-om.

Natječaj se provodi za prostor zaštićene povijesne cjeline te ponuditelj (natjecatelj) mora imati Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prema čl. 100 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15-Uredba).

Predmet natječaja su i rješenja pomorskih građevina te ponuditelj (natjecatelj) mora imati iskustvo u projektiranju pomorskih građevina koje dokazuje popisom projekata s najmanje 3 (tri) projekta pomorskih građevina izrađena od ponuditelja (natjecatelja) u posljednjih 5 (pet) godina, kojoj se za svaki projekt prilaže potvrda naručitelja o uredno završenom projektu.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE DALJNJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Temelji se na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije i iznosi ukupno okvirno 1.000.000 kuna.
Ugovor o javnim uslugama obuhvaća izradu idejnog, glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Baška.

NATJEČAJNI ELABORAT možete preuzeti na stranici DAR

Podloge se mogu preuzeti slanjem upita putem e-mail adrese:  info@d-a-r.hr