GRAD ZADAR

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA

organizira i provodi

javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja

BASTIONA CITADELA U ZADRU

INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je

GRAD ZADAR,

Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854

kojeg zastupa gradonačelnik Božidar Kalmeta, dipl.ing.

t: 023.208 197, f: 023.208 104, e: graditeljstvo@grad-zadar.hr

Osoba Raspisivača natječaja zadužena za kontakt:

Ana Bajlo, dipl.ing.bioteh.

e-adresa: ana.bajlo@grad-zadar.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je

DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA,

Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB: 61787112557

kojeg zastupa predsjednica Društva Simona Gregorović, dipl.ing.arh.

t: 023. 778 700, f: 023. 778 370, e: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com

Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:

Ana Đinđić, dipl.ing.arh.

e-adresa: ana.markulin@yahoo.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je

Modulor d.o.o., Marcela Kušara 22, Zadar, Lenka Šaran, ovl. arh., lenka.saran@zadar.net,

OIB: 29290688464

EV. BROJ NABAVE: MN 7/15

BROJ OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE: 2015/S 012-0028110

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja bastiona Citadela u Zadru – natječaj je za realizaciju.

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog uređenja bastiona Citadela u Zadru.

PRAVO  SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata. Na natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

ROKOVI

Početak natječaja je dan objave oglasa, odnosno 14. kolovoza 2015.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno sa 28. kolovoza 2015. godine putem elektroničke

pošte (citadela@zda.hr) s naznakom: PITANJA ZA NATJEČAJ – BASTION CITADELA U ZADRU.

Odgovori će biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra (www.zda.hr) 11. rujna 2015.
Rok za predaju natječajnih radova je 14. listopada 2015. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Kompletni natječajni elaborat (Uvjeti natječaja i Natječajna dokumentacija) biti će dostupan u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra (www.zda.hr) i stranicama Grada Zadra (www.grad-zadar.hr) od 14. kolovoza 2015. Tekstualni dio natječajnog elaborata (Uvjeti natječaja i tekstualni dio Natječajne dokumentacije) objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

NAGRADE

Ukoliko do roka predaje prispije najmanje sedam  (7) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obavezuje dodijeliti sljedeće nagrade:

1.  Nagrada: 62.400,00 kuna                                 

2.  Nagrada: 39.000,00 kuna                                 

3.  Nagrada: 23.400,00 kuna                                 

4.  Nagrada: 18.720,00 kuna                                 

5.  Nagrada: 12.480,00 kuna 

Odlukom Ocjenjivačkog suda broj nagrada se može smanjiti ili preraspodijeliti ukoliko do roka za predaju prispije manje od 7 (sedam) radova.

OCJENJIVAČKI SUD                               

Predsjednik:1. Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Članovi:        2. Matko Segarić, dipl.ing.građ., predstavnik Raspisivača

                    3. Vladimir Kasun, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača

                    4. Nenad Kondža, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

                    5. Tomislav Krajina, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

           

Zamjenik:    Marija Kojaković, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

STRUČNI SAVJETNICI

1. Barbara Peranić, dipl.pov.umj. i dipl.arh., Konzervatorski odjel u Zadru

2. doc. dr. sc. Karla Gusar, Sveučilište u Zadru

3. John Čolak, Hrvatsko narodno kazalište Zadar

4. mr. Mirna Petricioli, Nasadi d.o.o.

TEHNIČKA KOMISIJA

1. Emina Maksan, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

2. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

TAJNIK

Ana Đinđić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Kriteriji za ocjenjivanje natječajnih radova

kvaliteta urbanističko-arhitektonskog koncepta; usklađenost rada s projektnim zadatkom s programskim osnovama natječaja, te prostornim planom na snazi; usklađenost rada s konzervatorskim uvjetima; funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete predloženog rješenja; sigurnost korisnika; etapnost realizacije, racionalnost i ekonomičnost rješenja u izvedbi i održavanju; energetska učinkovitost i zaštita okoliša; inovativnost u pristupu rješavanja zadatka.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost uređenja bastiona Citadela iznosi: 12 mil. kuna (bez PDV-a, s uređenjem okoliša i opremom).

Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije koja se temelji na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije iznosi 384.000 kuna.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije za fazu II u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN.

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (”Narodne novine”, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH, u daljnjem tekstu ZJN ) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata (”Narodne novine”, br. 85/14) ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 20-15/ZD-UA/NJN.

Više informacija potražite ovdje.