• GRAD POŽEGA
 • raspisuje, a
 • UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
 • provodi

 • Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti
 • U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I     N A T J E Č A J
 • za izradu idejnog rješenja:
 • Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi
 • CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge
 • oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: NMV-06/20
 • Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 96-20/PŽ-UA/NJN

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti, za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja: Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi

RASPISIVAČ I INVESTITOR

Grad Požega, Trg Svetog Trojstva 1, 34000 Požega, OIB: 95699596710, Internetska adresa: http://www.pozega.hr;  telefon: 034/311-333; e-mail: jasminka.vodinelic@pozega.hr;  kojeg zastupa gradonačelnik Grada Požege Darko Puljašić

PROVODITELJ

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000 Zagreb  OIB: 01152649489, Internetska adresa: https://www.uha.hr/, koje zastupa predsjednica Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh., telefon: (+385) 01/4816 151, e-mail adresa: tajnistvo@uha.hr

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000 Zagreb

Autor programa natječaja: Marijan Pandžić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt marijan@punikrug.hr, Pod gradom 3, 34000 Požega, +385915024365

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva u Požegi.

Cilj natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg funkcionalnog, racionalnog, provedivog i održivog urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovita rekonstrukcija prostora Trga i okolnog prostora, uskladiti današnje potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju u javnom gradskom prostoru. Natječajni zadatak podijeljen je u DIO ZA REALIZACIJU i ANKETNI DIO koji obuhvaća kontaktne zone važne za kasnije integralno rješenje.

CILJ NATJEČAJA ZA REALIZACIJU u okviru osnovne zone  je dobiti najkvalitetnije oblikovno i funkcionalno rješenje trga suvremenog izričaja. Takvo rješenje poslužit će kao podloga za izradu daljnje projektno tehničke dokumentacije. Rješenje u okviru osnovne zone treba za polazište uzeti širi urbanistički kontekst anketne zone kao i ostalih kontaktnih zona. Ciljevi natječaja: 1. Reafirmacija javnog gradskog prostora 2. Uređenje plohe trga i okolnog prostora u zoni obuhvata 3. Artikulacija gradskog prostora u funkciji različitih scenarija korištenja 4. Razumijevanje lokalnog identiteta (“kontekstualnost”) i afirmiranje povijesne memorije mjesta. 5. Rješenje prometa od uobičajenog dnevnog do dostave i hitnih intervencija. 6. Rješenje rasvjete. 7. Rješenje elemenata urbane opreme. 8. Rješenje i uređenje ugostiteljskih terasa.   CILJ ANKETNOG DIJELA NATJEČAJA je ispitati prostorne i funkcionalne potencijale kontaktne zone i ponuditi bazu za kvalitetno integralno urbanističko-arhitektonsko rješenje.  
Raspisivač namjerava sklopiti ugovor o projektiranju dijela za realizaciju na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predložio Natjecatelj, koji je autor prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba.

Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt i/ili ovlašteni arhitekt urbanist ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Dokaz prava sudjelovanja je preslika diplome ili dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja.

Sudjelovanje stranih natjecatelja regulirano je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Autor i Ponuditelj (Osoba ovlaštena za projektiranje) mogu, ali ne moraju biti ista osoba.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Kao natjecatelji na natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenica članova, tajnica natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

NATJEČAJNI ELABORAT

U skladu s odredbama članaka 328. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN) poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, i na mrežnim stranicama Provoditelja natječaja: www.uha.hr.

Oglas se također objavljuje u dnevnom tisku te se dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.

Dokumentaciju za nadmetanje / Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u:

 •  Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN)
 •  na mrežnim stranicama provoditelja natječaja www.uha.hr putem poveznice

ROKOVI

Početak natječaja je  21.07.2020. godine.
 
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja vezana na program natječaja u periodu kraćem od jedne trećine ukupnog vremena za izradu natječajnog zadatka, odnosno do 17.8.2020. godine.
Pitanja natjecatelja vezana uz program natječaja se dostavljaju e‐mailom na adresu provoditelja: trgpozeganatjecaj@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 1.9.2020. godine.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz proces javne nabave putem EOJN najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, odnosno do 9.10.2020. godine. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr.
 
Rok predaje natječajnih radova je 15.10.2020. godine do 16:00 h na adresi Provoditelja natječaja, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000 Zagreb, bez obzira na način dostave. (Radovi se mogu predavati radnim danom 10:00 – 12:00h te 14.10 i 15.10 9:00 – 16:00h). Oznaka na omotnici: „Trg Požega“. Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smije u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada, niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.
 
Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 15.11.2020. godine. Odabir natječajnih radova Ocjenjivački sud dostavlja Naručitelju.  

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNICA I STRUČNI SAVJETNIK

 • Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:
 • Predsjednik OS:
 • dr.sc. Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – predstavnik Provoditelja
 • Članovi OS:
 • izv.prof. Ivana Ergić, dipl.ing.arh. – predstavnica Provoditelja
 • Zlatko Uzelac, prof. – predstavnik Raspisivača

 • Zamjenica člana OS:
 • Iva Frank, dipl.ing.arh. – predstavnica Provoditelja, zamjenica člana

 • Stručni savjetnici:
 • dr. sc. Žarko Španiček, konzervatorski odjel u Požegi
 • dr. sc. Danko Markovinović, autor prometne studije

 • Tehnička komisija:
 • Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

 • Tajnica natječaja:
 • Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

NAGRADE

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

NagradaBroj nagradaNeto iznos 
1. nagrada166.000,00 kn 
2. nagrada141.250,00 kn 
3. nagrada124.750,00 kn 
4. nagrada119.800,00 kn 
5. nagrada113.200,00 kn   

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

 • Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
 • a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
 • b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
 • c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
 • d/ Koji nisu u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

 • Kriteriji po kojem će Ocjenjivački sud ocjenjivati natječajne radove su:
 • – zadovoljenje programskih smjernica projektnog programa
 • – usklađenost rada s konzervatorskim uvjetima i smjernicama
 • – kvaliteta, jasnoća i prepoznatljivost urbanističko-arhitektonskog koncepta
 • – suvremenost izričaja
 • – razumijevanje lokalnog identiteta (“kontekstulanost”) i afirmiranje povijesne memorije mjesta
 • – reafirmacija javnog gradskog prostora
 • – funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete predloženog rješenja
 • – fleksibilnost korištenja prostora
 • – racionalnost, ekonomičnost i energetska učinkovitost rješenja u izvedbi i održavanju
 • – inovativnost u pristupu rješavanja zadatka
 • – provedivost rješenja.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije i iznosi ukupno 947.175,00 (bez PDV-a), te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

KOMPONENTE NABAVENeto iznos (bez PDV-a)
1. Nagradni fond165.000,00
2. Naknada radnim tijelima32.175,00
3. Procijenjena vrijednost ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije750.000,00
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE947.175,00

Za projektno-tehničku dokumentaciju u maksimalnom iznosu do 750.000,00 kuna neto bez PDV-a će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN , s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća: izradu cjelovitog projekta (glavni i izvedbeni projekti svih struka) uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za izgradnju, sukladno pozitivnim propisima. Ne obuhvaća anketni dio natječaja.

U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora s prvonagrađenim Ponuditeljem, realizacija se dogovara redom sa sljedećim rangiranim do postizanja dogovora.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 16.000.000,00 kuna + PDV. Vrijednost investicije ne obuhvaća anketni dio idejnog rješenja.

PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije procijenjene vrijednosti 750.000,00 neto bez PDV-a, Raspisivač će, nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom koju je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ predložio Natjecatelj koji je autor prvonagrađenog rada, a koja zadovolji uvjete sukladno ZJN i ovim uvjetima Natječaja, pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra Ponuditeljem, sklopiti ugovor.

OSTALI NAVODI

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), „Zakona o javnoj nabavi“ (NN 120/16) i „Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave“ (NN 65/17),  a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

OCJENJIVAČKI SUD