SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
raspisuje, a

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
organizira i provodi

arhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnju

N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Farmaceutsko biokemijskog fakulteta, na lokaciji Zmajevac 5, Kampus Sjever, za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (FBF-a).

ev.br.nabave:9c/2014 MV-U

Registarski broj natječaja: 186-14-ZG-IAU

INVESTITOR I RASPISIVAČ
Sveučilište u Zagrebu, Trg Maršala Tita 14, Zagreb, OIB: 36612267447, Telefon: 01/4564253, koje zastupa rektor, prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, nabava@unizg.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ                                                                         

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, koje zastupa predsjednica SANJA CVJETKO JERKOVIĆ, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI

Početak natječaja je utorak, 09.09.2014.

Obilazak lokacije sa stručnim vodstvom i kolokvij o natječaju održat će se u subotu, 27.9.2014. s početkom u 10h

Pitanja se dostavljaju e?mailom na adresu tajnistvo@uha.hr do petka, 10.10.2014

Rok predaje natječajnih radova je utorak, 02.12.2014. do 16.00h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb

Natječajna dokumentacija pripremljena je digitalno i može se naručiti, uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 9?16h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/550 9705, fax. 01/481 6197, e?mail: tajnistvo@uha.hr.

SVRHA I CILJ 

natječaja su dobivanje najboljeg idejnog arhitektonsko?urbanističkog rješenja za zgradu FBF kao podloge za izradu sveukupne dokumentacije potrebne za izgradnju zgrade, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i svim propisima koji proizlaze iz zakona

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade i otkupe u bruto iznosu i rasporedu:

                                  broj nagrada               *bruto iznos                    neto iznos

I.     nagrada                  1                        131.906,25 kn               104.687,50 kn

II.    nagrada                  1                        105.525,00 kn                 83.750,00 kn

III.   nagrada                  1                          79.143,75 kn                 62.812,50 kn

IV.   nagrada                   1                          63.315,00 kn                 50.250,00 kn

V.    nagrada                   1                          42.210,00 kn                 33.500,00 kn

*Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV?a.

KRITERIJ

Sukladno kriteriju usklađenost rada s uvjetima raspisa natječaja, isključit će se radovi:

Predani poslije roka navedenog u ovim Općim uvjetima

Koji ne sadrže priloge navedene ovim Općim uvjetima

Čija oprema rada nije u skladu s ovim Općim uvjetima

Koji nisu u skladu s prostorno planskom dokumentacijom i tehničkim uvjetima natječaja

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova je imenovan Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

1.Silvije Novak, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja, Predsjednik Ocjenjivačkog suda

2.Prof. dr.sc. Nikola Kujundžić, predstavnik Raspisivača, Dopredsjednik Ocjenjivačkog suda

3.Prof.dr.sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh, predstavnik Raspisivača

4.Prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja, ovlašteni arhitekt

5.Prof. Tonči Žarnić, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja, ovlašteni arhitekt

Zamjenik Člana OS-a

Doc. Petar Mišković, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

Stručni savjetnici

1.Dr.sc. Zrinka Paladino, dipl.ing.arh.

2.Milan Pavlinić, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija

1.Duje Dvornik, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

2.Darko Užarević, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

Tajnik natječaja

Marko Trzun, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13 i 143/13) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

OCJENJIVAČKI SUD

OPĆI UVJETI