GRAD VARAŽDIN
raspisuje, a 

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)
organizira i provodi

N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za uređenje
prostora zapadno od palače Zakmardy u Habdelićevoj ulici u Varaždinu 

Registarski broj natječaja: 27-16/VŽ-UA/NJN
Broj iz Plana nabave Grada Varaždina za 2016.godinu:
PREDMETI NABAVE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI 
– BAGATELNA NABAVA
Redni broj bagatelne nabave:  4. – Javni urbanističko-arhitektonski natječaj prostora zapadno od palače Zakmardy u Varaždinu

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA
Natječaj je: urbanističko – arhitektonski, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju. 

INVESTITOR I RASPISIVAČ: 
Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, OIB: 13269011531, Internetska adresa: http://www.varazdin.hr/ kojeg zastupa gradonačelnik Goran Habuš, Telefon: +385 (0)42/402-502, Fax: +385 (0)42/210-742, E-mail adresa: goran.habus@varazdin.hr  

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., Telefon: +385 091/369-3263, E-mail adresa: valentina@cubus.hr   

IZRAĐIVAČI NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivači Natječajnog elaborata su: Ksenija Gomaz – Knežević, dipl.ing.arh, (Grad Varaždin, Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg slobode 12, E-mail adresa: ksenija.gomaz.knezevic@varazdin.hr, Telefon: 042/201-417) i Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, E-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, Telefon: 098/791-090 (Društvo arhitekata Varaždin). 

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:
Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Predmet i svrha natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje bivšeg parkirališta u Habdelićevoj ulici u Varaždinu, na način da se prvenstveno formira pješačka poveznica između parka Vatroslava Jagića i Habdelićeve ulice, ali i poveznica ostalih susjednih mikrozona, te time dobije visokovrijedan javni prostor, koji bi postao nova točka okupljanja građana. Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna pologa za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/arhitektica učlanjen u Hrvatsku komoru arhitekata sukladno hrvatskim propisima. Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natječaja.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.  
Na ovom natječaju ne mogu kao natjecatelji sudjelovati: zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenica člana ocjenjivačkog suda, stručna savjetnica, članica tehničke komisije, tajnica natječaja, izrađivači natječajnog elaborata, voditelji Akupunkture grada  i mentori radionice u sklopu Špancirfesta, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, te svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

NATJEČAJNI ELABORAT:
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natječajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu  registraciju (ostavljanje osobnih podataka – ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: davnatjecajhabd@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom.

ROKOVI:
Početak natječaja: 17.03.2016. god.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 1.04.2016. god. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: davnatjecajhabd@gmail.com.
Rok za davanje odgovora na pitanja: 11.04.2016. god. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natječajne podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.
Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova:  17.05.2016. god. do 15 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 15 sati. 
Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg slobode 12, 42000 Varaždin, s naznakom „NE OTVARAJ – natječajni rad Habdelićeva“.
Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/ili nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod ˝pošiljatelj˝ ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, STRUČNA SAVJETNICA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Članovi Ocjenjivačkog suda

1. Prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh., profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Ocjenjivačkog suda, predstavnik provoditelja

2. Goran Habuš, gradonačelnik, predstavnik raspisivača

3. Mario Sambolec, dipl.ing., pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam, predstavnik raspisivača

4. Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predsjednica DAV-a, predstavnica provoditelja

5. Željko Trstenjak, dipl.ing.arh., pročelnik Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, predstavnik provoditelja

Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda
Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh., predstavnica raspisivača
Stručna savjetnica
Dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh, viša asistentica Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – predstavnica provoditelja
Tehnička komisija
Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnica provoditelja
Tajnica natječaja
Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnica provoditelja.

NAGRADE:
Ako do određenog roka prispije najmanje tri (3) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

   Nagrade prema redoslijedu        Broj nagrada        Neto iznos
   1. nagrada                                          1                         30.000,00 kn
   2. nagrada                                          1                         18.000,00 kn
   3. nagrada                                          1                         12.000,00 kn
   UKUPNO                                             3                         60.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Formalni kriteriji: usklađenost rada s Uvjetima natječaja, Programom natječaja i prostorno-planskom dokumentacijom.

Isključit će se radovi:  

  • Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima
  • Koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima
  • Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima
  • Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema slijedećim Osnovnim kriterijima:

  • Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
  • Prostorna i oblikovna kvaliteta
  • Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima 
  • Racionalnost i ekonomičnost rješenja 
  • Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi.

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 1.600.000,00 kn (bez PDV-a) za užu zonu obuhvata, odnosno cca 1.730,00 kn/m2 (bez PDV-a). 

PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST NABAVE iznosi 195.000,00 kn (bez PDV-a).

PROCIJENJENA VRIJEDNOST UGOVORA O USLUGAMA za izradu projektno – tehničke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim troškovnicima za potrebe javne nabave radova) iznosi 72.200,00kn (bez PDVa), a njena izrada ugovorit će se za područje uže zone obuhvata,s prvnonagrađenim natjecateljem, prema cijenama utvrđenim Pravilnikom o standardu usluga arhitekata.

OSTALI NAVODI:
Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.
Natječaj je objavljen u skladu s „Pravilnikom o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti“ KLASA: 406-01/14-02/2 UR.BR: 2186/01-01-2014-1 od 1. travnja 2014., kojeg je donio Gradonačelnik Grada Varaždina i odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. 

OCJENJIVAČKI SUD 

?