OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1.1. INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je Hrvatski nogometni savez, Ulica grada Vukovara 269 A, Zagreb, kojeg zastupa predsjednik DAVOR ŠUKER tel: 01/236-1555, e-mail: info@hns-cff.hr

1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik TEO BUDANKO, dipl.ing.arh., tel: 01/481-6151, fax. 01/4816197 e-mail: natjecaji@d-a-z.hr.

1.3. VRSTA NATJEČAJA
Opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni, urbanističko-arhitektonski.

1.4. SVRHA I CILJ natječaja je pronalaženje dobrih, oblikovnih i prostornih rješenja putem različitih prijedloga koji moraju zadovoljiti i različite zahtjeve, a posebno u odnosu na oblikovanje, zaštitu okoliša, funkcionalnost, te ekonomičnost.
S obzirom na visokovrijedan gradski prostor koji je oduvijek vezao sportsku funkciju uz prirodu i krajobraz, natječajnim rješenjem potrebno je uspostaviti skladan odnos prema zatečenim povijesnim i tradicijskim vrijednostima uz poštivanje parkovnog karaktera okolnog prostora, razraditi urbanistički kontekst – ideju međusobnog povezivanja javnih sadržaja šireg prostora Svetice-Maksimir, te svih sadržaja samog sportsko rekreacijskog centra kako bi se provjerili međusobni prostorni odnosi, način korištenja te afirmirao rekreacijski karakter lokacije sadržajima otvorenim prema građanstvu.
Natječajno rješenje treba omogućiti provedbu gradnje sportskih sadržaja u dvije faze prema Programu natječaja.
Natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata, te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja, koji dodjeljuje Hrvatska komora arhitekata.

1.5. PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata.

1.6. Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, Tajnik natječaja, stručni
savjetnici, sastavljač natječajnog elaborata, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne grupe svojim radom ne smiju sudjelovati u ovom natječaju. U natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda. Članovi Ocjenjivačkog suda, uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici, zamjenici Ocjenjivačkog suda uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici ne mogu sudjelovati na ovom natječaju. Osobe koje su sudjelovale kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

1.7. Raspis i rezultati natječaja biti će javno objavljeni u „Večernjem listu“ i na web stranicama DAZ-a, i
ostalih Društava u RH, na stranicama HKA, HNS-a.

DOKUMENTACIJA:

Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje natječajni elaborat:

OPĆE UVJETE NATJEČAJA
SADRŽAJ
A/ TEKSTUALNI DIO I FOTODOKUMENTACIJA

1. UVOD
2. CILJEVI
3. PODACI O PROSTORU
3.1. Povijest
3.2. Šira situacija
3.3. Postojeće stanje

4. IZVOD IZ PROSTORNO – PLANSKE DOKUMENTACIJE
4.1. Korištenje i namjena prostora
4.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, Urbana pravila i procedure
4.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža
4.4. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
4.5. Mjere provedbe plana

5. PROGRAMSKE SMJERNICE

6. PROJEKTNI PROGRAM
Sadržaji /I. faza
Sadržaji /II. Faza

B/ GRAFIČKI PRIKAZI

1. POLOŽAJ U GRADU 1:10000

2. DIGITALNI ORTOFOTO SNIMAK LOKACIJE 1:5000

3. IZVOD IZ KARTOGRAFSKIH PRIKAZA GUP-a GRADA ZAGREBA
1) KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 1:5000
2) MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 1:5000
3) PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
3a) Promet 1:5000
3b) Energetski sustav, pošta i telekomunikacije 1:5000
3c) Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom 1:5000

4) UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
4a) Urbana pravila 1:5000
4b) Procedure urbano-prostornog uređenja 1:5000
4c) Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode 1:5000
4d) Nepokretna kulturna dobra 1:5000

5. IZVOD IZ HOK – A GRADA ZAGREBA 1:5000

6. IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA GRADA ZAGREBA 1:2000

Natječajni elaborat za provedbu javnog natječaja za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Hrvatskog atletsko-nogometnog centra Svetice u Zagrebu verificirao je Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, te utvrdio gradonačelnik Grada Zagreba Zaključkom od 23. travnja 2014. godine.

ROKOVI

3.1. Početak natječaja je četvrtak, 14.8.2014. godine.

3.2. Natječajni elaborat je pripremljen u digitalnom formatu i bit će dostavljen natjecateljima elektroničkom poštom prosljeđivanjem poveznice za skidanje dokumentacije s poslužitelja. Natječajni elaborat natjecatelji mogu preuzeti bez naknade uz prethodnu registraciju na web stranici natjecaji.d-a-z.hr s potrebnim slijedećim podacima:
Navesti za koji natječaj (natječajni elaborat) se registriraju

Ime i prezime___________________
Adresa________________________
Mail adresa____________________
Broj telefona-mobitela___________
Natječajni elaborat je dostupan na uvid u Društvu arhitekata Zagreba, Trg bana J.Jelačića 3/1, radnim danom od 10.00-16.00h.

3.3. Organizacija obilaska lokacije sa stručnim vodstvom održat će se u ponedjeljak, 8.9.2014. g. s početkom u 12h.

3.4. Pitanja natjecatelja se dostavljaju e-mailom na adresu natjecaji@daz.hr do utorka, 9.9.2014.g. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.d-a-z.hr i dostavljeni do petka, 12.9.2014. g. svima koji su se registrirali i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

3.5. Rok predaje natječajnih radova je utorak, 14.10.2014.g., do 16.00 sati u Društvu arhitekata Zagreb
(DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.
Svaki natjecatelj koji rad šalje poštom obvezan je o tome anonimnim telegramom ili faxom na broj +385
1 4816197 obavijestiti DAZ. U telegramu ili faxu treba navesti broj pod kojim je pošiljka u pošti zaprimljena.

3.6. Ocjenjivački sud završiti će s radom najkasnije do petka, 31.10.2014. g.

3.7. Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem mail-a, najkasnije osam (8) dana od
završetka rada Ocjenjivačkog suda.

3.8. Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se najkasnije 30 dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda u Zagrebu. O datumu i lokaciji održavanja izložbe i razgovora biti će putem maila obaviješteni svi natjecatelji.

3.9. Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe, nakon kojeg roka raspisivač i provoditelj ne odgovaraju za radove.

NAGRADE

4.1. Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju
Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

Prva nagrada 144.000,00 kn
Druga nagrada 90.000,00 kn
Treća nagrada 54.000,00 kn
Četvrta nagrada 43.200,00 kn
Peta nagrada 28.800,00 kn
4.2. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

OCJENJIVAČKI SUD

Ocjenjivački sud
1. Nenad Kondža, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a,
2. Vesna Lubin, dipl.ing.građ., dopredsjednica OS-a,
3. Karolina Bui, dipl.ing.arh.,
4. Dalibor Jurković, dipl.ing.arh.,
5. Damir Vrbanović, dipl.iur.

Zamjenik člana Os-a
Fedor Cvitaš, dipl.ing.arh.

Stručni savjetnik
Milan Pavelić, dipl.cin.

Tehnička komisija
1. Bojan Linardić, dipl.ing.arh.,
2. Sonja Sočivica, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja
Margareta Luša, dipl.ing.arh.

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj prema priloženom Natječajnom elaboratu i Uvjetima natječaja izrađuje idejno urbanističkoarhitektonsko rješenje koje sadrži priloge i to:

6.1. GRAFIČKI DIO
1. rješenje situacije, na kopiji katastarskog plana za fazu I i za fazu II, M 1:1000
2. situacija s prijedlogom dispozicije građevine, prijedlogom rješenja prometa i uređenja parcele, prijedlogom hortikulturnog rješenja, M 1:500
3. Idejno arhitektonsko rješenje građevine atletsko-nogometnog centra, M 1:200
– tlocrti svih etaža
– presjeci i pročelja
4. Prostorni prikazi:
– prikazi iz Ulice Svetice, Maksimirske i Budakove,
– prikaz iz unutarnjeg dijela parcele,
– prikaz unutarnjeg prostora
– ostali prostorni prikazi po izboru

6.2. TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE RJEŠENJA

Format A3 u 3 (tri) primjerka

Obavezni sadržaj:

– popis svih priloga natječajnog rada
– obrazloženje koncepta
– funkcionalna organizacija
– osnovni podaci o konstrukciji i instalacijama
– opis materijala
– iskaz neto i bruto površina
Tekstualno obrazloženje mora sadržavati umanjene grafičke priloge.
Svi prilozi koji nisu ovim općim uvjetima traženi, neće biti razmatrani od Ocjenjivačkog suda.

6.3. CD sa svim nacrtima u PDF formatu i prirodnoj veličini nacrta te tekstualnim obrazloženjem 2 kom

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova
Ocjenjivački sud će valorizirati:
– usklađenost s Natječajnim elaboratom, uvjetima raspisa, zakonima i propisima, mogućnost izvedbe
– primjerenost prostornog koncepta
– funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
– održivost energetskog rješenja
– racionalnost i ekonomičnost izgradnje i održavanja

OPREMA NATJEČAJNOG RADA

8.1. Propisuje se format listova B1 (707/1000) mm, za sve grafičke priloge uz preporučenu upotrebu
maksimalno sedam (7) broja listova koji su potrebni za razumijevanje rada.

8.2. Svi grafički prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu.

8.3. Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan u formatu A3 u tri (3) primjerka, maksimalno 10 kartica. Uz
tekstualno obrazloženje treba uvezati i sve listove s nacrtima smanjenim na format A3.

8.4. Svi se prilozi dostavljaju bez šifre, potpisa ili slično, jer će pri otvaranju biti označeni šifrom. Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada.

8.5. Svi grafički (preporuka PDF format) i tekstualni (Word) prilozi predaju se i na CDROM mediju. Zbog
prezentiranja na webu DAZ-a, molimo da pripremite natječajni rad u tiff ili jpeg formatu.

8.6. Natjecatelj je dužan predati tri (3) zapečaćene, neprozirne omotnice koje sadrže sljedeće podatke:
a) omotnica s natpisom “AUTOR”
– Ime/imena autora
– Adresa/e i telefon/e autora
– OIB autora
– mirovinski stup
-da li je autor kao fizička osoba obveznik PDV-a
-Broj žiro-računa s naznakom banke autora
– Raspodjela nagrada u postocima, dokument potpisan od svih autora pojedinog natječajnog rada.
b) omotnica s natpisom “ADRESA ZA OBAVIJESTI”
– Adresa za dostavu obavijesti
– Izjava kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad nije
nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena.

Omotnice s nazivom AUTOR I ADRESA ZA OBAVIJESTI otvara Ocjenjivački sud.

c) omotnica s natpisom “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE”

Dokazi za “osobu ovlaštenu za projektiranje” s kojom se potpisuje ugovor o projektiranju:
– dokaz pravne i poslovne sposobnosti
1. Izvod iz poslovnog, sudskog (trgovački), strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra kojim
dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti predmetne nabave, da nije pokrenut stečajni
postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku poslovnog obustavljanja
djelatnosti ili da je nije već obustavio.
Dokaz pravne i poslovne sposobnosti ne smije biti stariji 30 dana od dana objave natječaja.
– dokaz financijske i gospodarske sposobnosti

2. Potvrda porezne uprave o ispunjenoj obvezi plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Potvrda porezne uprave ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja.
– dokaz tehničke i stručne sposobnosti

3. isprava kojom se dokazuje obrazovanje i potvrda o strukovnoj sposobnosti osobe odgovorne za
pružanje usluge: dokaz o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata (HKA).
Prilozi iz točke 8.6.c) mogu biti preslike, a Raspisivač će po potrebi zatražiti originalnu dokumentaciju

ZAVRŠNE ODREDBE

9.1. Predajom rada autor pristaje na Uvjete natječaja, na javno izlaganje i publiciranje rada.
Natjecatelj je za sve vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do objave rezultata natječaja.

9.2. Grafičku dokumentaciju priloženu u natječajnom elaboratu natjecatelj smije koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.

9.3. Iz ovog natječaja isključiti će se radovi:
– predani poslije roka navedenog u točki 3.5.
– koji ne sadrže priloge navedene u točki VI.
– koji ne sadrže priloge u točki VIII.

9.4. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim. Raspisivači natječaja dodjelom nagrade natječajnog rada stječu vlasništvo nad tim primjercima nagrađenih radova.

9.5. Autor prvonagrađenog rada i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima
Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije prvonagrađenog rada.

9.6. Raspisivač natječaja će izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje svih dozvola i građenje, koja je predmet natječaja, povjeriti autoru prvonagrađenog rada, odnosno osobi ovlaštenoj za
projektiranje koju predloži autor prvonagrađenog rada, a koja stječe pravo ugovaranja izrade projektne
dokumentacije, a ispunjava uvjete iz točke VIII stavak 8.6.c.
Cijena daljnjeg ugovaranja projektne dokumentacije formirati će se sukladno Pravilniku o standardu
usluga arhitekata.

9.7. Raspisivač i provoditelj natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem:
– javne izložbe
– web stranica DAZ-a
– oglasa u „Večernjem listu“

9.8. Raspisivači i provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala redovitim
radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbi natječajnih radova.

9.9. Ovaj natječaj raspisan je u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma,
unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske
komore arhitekata kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati. Registarski broj natječaja koji
izdaje HKA 1-14/ZG-UA/N.

9.10. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom ili arbitražom, a u slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su suda u Zagrebu.
OCJENJIVAČKI SUD