GRAD ZAGREB

raspisuje, a

 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) i

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-ARHITEKTONSKI FAKULTET

organizira i provodi

javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju

N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja

uređenja ulice Ljerke Šram na Savici

Ev.broj  nabave 2427-2015-EMV

Registarski broj natječaja 22-15/ZG-UA/NJN

INVESTITOR I RASPISIVAČ

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, OIB: 61817894937, Telefon: +385 1 6585 773, koje zastupa gradolnačelnik Milan Bandić, dipl.politolog, planovi@zagreb.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

Zajednica ponuditelja koju čine: Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, Zagreb, OIB:87490332083, koje zastupa predsjednik dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh. tel. 01/481-6151, fax. 01/481-6197, e-mail: natjecaji@d-a-z-.hr. i Sveučilište u Zagrebu-Arhitektonski fakultet, Zagreb, fra Andrije Kačića Miošića 26, MB: 32404952, OIB: 42061107444, što ga zastupa prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture. Članak 1.6. i 1.7. Uvjeta natječaja detaljno navodi pravo sudjelovanja.

ROKOVI

Početak natječaja:                                                            12.2.2016. godine

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:                        6.3.2016. godine

Rok za odgovore na postavljena pitanja:                       11.3.2016. godine

Rok predaje natječajnih radova:                                      12.4.2016. do 15,00 sati

Ocjenjivački rad završava sa radom (očekivano):           10.5.2016.godine

Natječajni elaborat izradio je izv.prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh.,Primorska 2, Zagreb, OIB 79785939717, ovlašteni arhitekt broj A3548  i doc.dr.sc. Sanja Gašparović, dipl.ing.arh. Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreba www.d-a-z.hr i na mrežnim stranicama Raspisivača: www.zagreb.hr. Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat bez naknade putem linka .

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama.

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje 7 (sedam) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Broj nagrada                   Neto iznos                                *Bruto iznos

I.   nagrada                    46.000,00 kn                             57.960,00 kn

II.  nagrada                    34.500,00 kn                             43.470,00 kn

III. nagrada                    23.000,00 kn                             28.980,00 kn

IV. nagrada                    11.500,00 kn                             14.490,00 kn

KRITERIJI

Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja- isključit će se radovi:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Općim uvjetima

b/ Koji ne sadrže priloge navedene ovim Općim uvjetima

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Općim uvjetima

d/ Koji nisu u skladu s utvrđenim Programom iz Natječajnog elaborata, važećim prostornim planom i   tehničkim uvjetima

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa ( u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

kvalitetu urbanističko-arhitektonskog rješenja koje će sagledati cjelovito uređenje prostora u prostornom obuhvatu zajedno sa kontaktnim područjem integriranim u širu strukturu i mrežu mjesta;
prepoznatljivost oblikovnog rješenja  koje bi  trebalo ponuditi fizičku i sadržajnu rekonstrukciju uže zone gradske četvrti te predstavljati balans u dinamici suvremenog ritma urbanog života
kreativnost i fleksibilnost u uvođenju novih javnih scenarija u predmetnu lokaciju koji će stvoriti novi impuls za društveni, ekonomski i ekološki razvoj gradske četvrti i šire zajednice
funkcionalnost u smislu usklađenosti prometnih i pješačkih površina
ekonomičnost i provedivost izvedbe, te usklađenost s procjenjenom investicijskom vrijednošću

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

1. Vedran Duplančić, ovl.arh., predsjednik OS-a, predstavnik Provoditelja

2. Dunja Žmikić, dipl.ing.arh., dopredsjednica OS-a, predstavnica  Raspisivača

3. Anja Dulčić, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača

4. doc.dr.sc. Sanja Gašparović, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

5. Andreja Ilijanić, ovl.arh., predstavnica Provoditelja

Zamjenica OS-a:

Kata Marunica, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

Tehnička komisija:

1. Tatjana Liktar Elez, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

2. Domagoj Sentić,  dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača

Tajnica natječaja:

Mladena Belamarić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

Natječaj je objavljen  u skladu s ZJN-a i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza  (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Više informacija o natječaju na web stranici Društva arhitekata Zagreba www.d-a-z.hr.

OCJENJIVAČKI SUD