OGLAS O RASPISU NATJEČAJA

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja KOMPLEKSA CENTRA ZA AUTIZAM I OSNOVNE ŠKOLE U OPOROVCU

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja 1665-2016-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 36-16/ZG-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb.

OIB: 6181789437

telefon: +385 1 6503788

e-mail:  javna.nabava@zagreb.hr

internetska adresa: www.zagreb.hr

odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb,

OIB: 01152649489

telefon: +385 1 5509 705

e-mail: tajnistvo@uha.hr

odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

VRSTA NATJEČAJA

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti  za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Kompleksa centra za autizam i osnovne škole u Oporovcu.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Kompleksa centra za autizam i osnovne škole u Oporovcu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:

Cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno kvalitetnog i najboljeg

urbanističkog i arhitektonskog rješenja kompleksa sadržaja javne i društvene namjene: Centra za autizam i osnovne škole. Lokacija kompleksa praktički između dva postojeća naselja, Granešine i Oporovca, nalaže rješenje kojim će on s postojećom i planiranom gradnjom definirati novu urbanu matricu tog dijela grada, potencirati integraciju okolne zone i doprinijeti njenoj budućoj transformaciji u novi središnji prostor Gornje Dubrave. Realizacija kompleksa podrazumijeva uređenje zone javne namjene uz poštivanje ambijentalnih posebnosti krajobraza karakterističnog za podsljemenski prostor, definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje, te uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture. Primarni sadržaj je Centar za autizam kao središnje ustanove te vrste na prostoru grada. Uz Centar se planira izgradnja osnovne škole za potrebe okolne gradnje, postojeće i planirane. Kompleks treba predstavljati oblikovnu cjelinu prepoznatljivog identiteta i visoke kvalitete prostorne organizacije i urbanog standarda. Natječajem treba osigurati potpunu funkcionalnost kako kompleksa, tako i svake njegove sastavnice, sa svim njenim specifičnim zahtjevima, uz poštivanje pedagoških i prostornih standarda. Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): www.uha.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/vF4UvI  

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 30.12.2016.godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 25.1.2017. godine.

Pitanja se dostavljaju e?mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do  6.2.2017. godine.

Rok predaje natječajnih radova je  23.3.2017. 31.3.2017. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Predsjednica OS-a: prof.dr.sc. Hildegard Auf Franić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

Dopredsjednik OS-a: Ivica Rovis, dipl.iur., predstavnik Raspisivača

Članovi OS-a:

Vedran Duplančić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Davor Katušić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Ankica Pavlović, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača

Stručne savjetnice:

Ivana Portolan Pajić, dr.med.

Vanda Ritz, dipl.ing.građ.

Zamjenica člana OS-a: Kata Marunica, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

Tehnička komisija:

Miron Hržina, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Dubravka Tuškan, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača

Tajnica natječaja: Kristina Jeren, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 340.000,00 kuna neto.

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada              Broj nagrada                     Neto iznos                         *Bruto iznos

I.   nagrada                         1                             136.000,00 kn                    171.392,57 kn

II.  nagrada                         1                             85.000,00 kn                      107.120,35 kn

III. nagrada                        1                             51.000,00 kn                      64.272.21 kn

IV. nagrada                        1                             40.800,00 kn                      51.417,77 kn

V. nagrada                         1                             27.000,00 kn                      34.278,51

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

-Urbanističko-prostornu koncepciju sklopa (Osnovna škola Oporovec i Centar za autizam s Centrom za rehabilitaciju osoba s PAS-om) u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i Programom za provedbu javnog natječaja

-Prostorni sklop u međusobnom funkcionalnom odnosu

-Arhitektonsko oblikovanje građevina kojim se uspostavlja novi javni prostor

-Kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja Osnovne škole Oporovec i Centra za autizam s Centrom za rehabilitaciju osoba s PAS-om

-Zadovoljenje zadanih higijensko-tehničkih i tehnoloških uvjeta

-Ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost te kvalitetu koncepta energetske učinkovitosti

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45., 46., 47. i 48. Zakona, ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45. stavku 4. točki 2. Zakona.

Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave,  sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 4.006.669,71 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

–        nagradni fond u iznosu od 340.000,00 kuna neto, odnosno 428.481,41 kuna bruto bez PDV-a,

–       naknada radnim tijelima u iznosu od 178.188,30 kuna neto bez PDV-a,

–        projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 3.400.000,00 kuna neto bez PDV-a  za što Raspisivač može sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. Zakona, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno Zakonu pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane Zakonom i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.  Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata, njihovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 100.000.000,00 kuna bez PDV-a, tj. 8.200,00 kn/m2  bez PDV-a.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.