Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja

REKONSTRUKCIJE I SANACIJE GRAĐEVINE

BIVŠE TVORNICE DTR-a U KRAJIŠKOJ 20 U ZAGREBU

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 2016-2

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 29-16/ZG-IA/JN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, OIB: 76108805525.

telefon: +385 1 2369 300

e-mail: ccaa@ccaa.hr

internetska adresa: www.ccaa.hr

odgovorna osoba: direktor Ante Lažeta

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489.

telefon: +385 1 5509 705

e-mail: tajnistvo@uha.hr

odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač natječajnog programa: Vedran Duplančić, ovlašteni arhitekt (A 2929), Benkovačka 2, 10000 Zagreb, OIB: 46108732765

Uvjete natječaja utvrdili su Raspisivač i Provoditelj Natječaja.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i sanacije građevine bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu.

CILJ NATJEČAJA je dobivanje najboljeg arhitektonskog idejnog rješenja s maksimalnom iskorištenosti uličnog volumena građevine koji je prema konzervatorskim smjernicama potrebno očuvati i restaurirati mu vrijedno izvorno oblikovanje, te rekonstrukcija preostalog dijela građevine: uklanjanje postojeće dvorišne izgradnje te smještaj preostalih planiranih programskih sadržaja u novu dogradnju koja će s restauriranim uličnim volumenom sačinjavati integralnu cjelinu.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt i kada barem jedan od članova natjecateljskog tima posjeduje važeće dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u smislu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.

NATJEČAJNI ELABORAT Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): www.uha.hr.

Poveznica na natječajni elaborat: http://goo.gl/duzdNe

ROKOVI:

Početak natječaja je 6. rujna 2016. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 26. rujna 2016. godine.

Pitanja se dostavljaju e?mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 5. listopada 2016. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 8. studenoga 2016. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

Članovi Ocjenjivačkog suda:

mr. sc. Alan Braun, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja, predsjednik OS-a,

Vladimir Ževrnja, ovlašteni arhitekt, predstavnik Raspisivača, dopredsjednik OS-a,

Maja Halle, dipl.ing.građ., predstavnica Raspisivača,

Davor Mateković, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja,

Branka Petković, ovlaštena arhitektica, predstavnica Provoditelja.

Stručna savjetnica:

dr.sc. Zrinka Paladino, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača, stručni savjetnik iz područja zaštite spomenika kulture

Zamjenica člana OS-a:

Vanja Ilić, ovlaštena arhitektica, predstavnica Provoditelja

Tehnička komisija:

David Kabalin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja:

Kristina Jeren, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

NAGRADE:

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 119.500,00 kuna neto odnosno 150.598,61 kuna bruto.

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada              Broj nagrada                     Neto iznos                         *Bruto iznos

I.   nagrada                        1                     47.500,00 kn                      59.861,37 kn

II. nagrada                         1                     36.000,00 kn                      45.368,62 kn

II. nagrada                         1                     24.000,00 kn                      30.245,75 kn

IV. nagrada                        1                     12.000,00 kn                      15.122,87 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA:

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

– realizacija prostornog programa, funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva te kriterij ekonomičnosti,

– najveća moguća iskoristivost prostora (neto površina u odnosu na bruto površinu),

– najveći mogući broj pakrirnih mjesta,

– mogućnost nadogradnje prostora u budućnosti (u skladu s uvjetima propisanim GUP-om Grada Zagreba i Natječajnim zadatkom),

– kvaliteta arhitektonskog rješenja kompleksa i kvaliteta rješenja pojedinih grupa sadržaja,

– način postupanja s nasljeđem i briga o spomeniku kulture,

– ispunjenje programskih i drugih obveza utvrđenih natječajnim programom,

– funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost zgrada: osvijetljenje, osunčanje, zračenje, instalacije, konstrukcija, održivost,

– provedivost izgradnje,

– kvaliteta hortikulturalnog uređenja partera,

– rješenje zaštite od požara.

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45., 46., 47. i 48. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45. stavku 4. točki 2. Zakona.

Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.418.000,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: nagradni fond u iznosu od 119.500,00 kuna neto, odnosno 150.598,61 kuna bruto bez PDV-a, naknada radnim tijelima u iznosu od 48.885,69 kuna neto bez PDV-a, projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 1.218.515,00 kuna neto bez PDV-a za što Raspisivač može sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. Zakona, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno Zakonu pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane Zakonom i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike  te svu dokumentaciju koja je potrebna za  ishođenje potrebnih dozvola  i za provedbu rekonstrukcije i sanacije  zgrade bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 20.000.000,00 kuna.

Planirana okvirna vrijednost investicije po m2: 5.300,00 kuna/m2 nadzemno; 2.300,00 kuna/m2 podzemno.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.