Zagreb

Preporodna dvorana Narodnoga doma

(Palača Drašković),

Opatička 18

22. i 23. listopada 2015.

Znanstveni skup je dio znanstvenog projekta URBANIZAM NA­SLIJEĐA – urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i una­prjeđenje kulturnoga naslijeđa (HERU-2032) koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Istraživac?ki projekt Urbanizam naslijeđa (HERU) istražuje kultur­no/graditeljsko naslijeđe u Hrvatskoj koje je, usprkos formalnoj zaštiti, u lošem stanju i propada jer vec?i dio nema trajnu namjenu te nije u dovoljnoj mjeri ukljuc?eno u život gradova i naselja. Cilj je projekta utvrditi prostorne/urbanistic?ke i druge kriterije, metode i modele za revitalizaciju, kao i za nove zahvate u užem i širem prostoru kulturnoga naslijeđa, a koji mogu pridonijeti njegovu unaprjeđenju.

Uvažavajuc?i tradiciju od dvadeset pet stoljec?a urbane kulture na tlu Hrvatske i c?injenicu da je mnogo kulturnoga naslijeđa ugrože­no, projekt HERU ima sljedec?e ciljeve:

– oc?uvanje kontinuiteta naslijeđa – umijec?e nasljeđivanja, umije­c?e stvaranja novoga naslijeđa;

– prepoznavanje vrijednosti i moguc?nosti naslijeđa – pokretači aktivan sudionik društvenog, kulturnog, gospodarskog i turisti­c?kog razvoja;

– poboljšanje stanja naslijeđa – uzroci i razlozi propadanja, moguc?nosti poboljšanja;

– postavljanje modela zaštite i kreativnoga korištenja naslijeđa – aktivni prostori ukljuc?eni u suvremeni život;

– promocija moguc?nosti kreativnoga korištenja naslijeđa – pro­storni kriteriji, metode, modeli i scenariji za unaprjeđenje;

– vrsnoc?a projekta i kreativan stvaralac?ki c?in – važan doprinos unaprjeđenju naslijeđa.

Cilj je odgovoriti na pitanja: kako politike, pristupe, metode, teorij­ske modele i praksu očuvanja i unaprjeđenja kulturnoga naslijeđa usmjeriti i uključiti u prostorni i gospodarski razvoj uvažavajuc?i kulturno-povijesne, prostorno-okolišne i društvene posebnosti nekog prostora.