GČ57

Foto: Neno Kezić
Foto: Neno Kezić
Foto: Neno Kezić
Foto: Ivan Ivanišević
Foto: Neno Kezić
Foto: Ivan Ivanišević

AUTORI

Neno Kezić

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

U kontekstu neambicioznog (vlasničkog) urbanizma, nastojalo se u danim prostornim okvirima (virtualnog volumena) kreirati objekt mješovite namjene. Ideja je bila da se maksimalni tlocrt definiran urbanističkim parametrima replicira n-puta po vertikali, te da se svaka "platforma" interpretira na jedinstveni način. Ovim postupkom je izbjegnuto repetiranje istog kata po visini i ostvarena dinamika i jedinstvenost svakog kata. Platforme su perforirane da bi se omogućilo interpoliranje "pitara" u perforacije i u konačnosti dobila zelena fasada. Na ovaj način svaki apartman i stan posjeduje vlastiti vrt i terasu, postaje elevirana obiteljska kuća. "Random" dispozicija "pitara" artikulira pojavnost kuće koja je dematerijalizirana i prisutna samo kroz platforme i "pitare" u njima. Kuća nema fasade, ona je repetitivni niz platformi sa zelenilom. Ona nije dizajnirana, ona samo postoji u svojoj zadanoj artikulaciji.

TVRTKA

Arhipolis

PROJEKTNI TIM

Srđan Lukšić , Pjero Peša

SURADNICI

INVESTITOR

Dalkoning

IZVOĐAČ

Dalkoning

GODINA POČETKA PROJEKTIRANJA

2017

GODINA DOVRŠETKA PROJEKTIRANJA

2019

GODINA POČETKA GRADNJE

2019

GODINA DOVRŠETKA GRADNJE

2021

POVRŠINA OBUHVATA (m2)

1800

UKUPNA TLOCRTNA POVRŠINA (m2)

2700

PROGRAM/VRSTA

Stanovanje
Turizam

LOKACIJA

Split