Donji grad – već sutra: Urbanistička studija spekulativnih scenarija razvoja Donjega grada u Zagrebu

Foto: Sven Sorić

O PROJEKTU (TEKST AUTORA) +

Može li potres biti pokretač urbane obnove Donjeg grada i aktiviranja njegovih zanemareneh potencijala? Dok su teme konstrukcijske obnove detaljno obrađene u više drugih kvalitetnih publikacija, provedeno je istraživanje koje se fokusiralo na dvostruki cilj: osigurati kvalitetni i sigurni život u Donjem gradu ali istovremeno i stvoriti doprinos javnom dobru, posebice po pitanju aktivacije unutrašnjosti dvorišta putem gradnji na perimetri. Pri tome se u obzir uzimao interes i javne i privatne domene, s idejom da je znatna unapređenja grada moguće postići kroz pojedinačne, a međusobno umrežene intervencije koje su mikro-kontekstualne, a ne kroz unificirajući top-down pristup. Istraživanje je pretočeno u knjigu koja polazi od analize urbane morfologije Donjega grada, te pažnju upućuje pojedinačnim gradnjama koji odstupaju od standarda ugrađene zgrade u bloku. Ta odstupanja se u publikaciji nazivaju "digresijama" u odnosu na standardnu donjogradsku gradnju i ona su prepoznata kao važan dio urbanog identiteta Donjega grada. Upravo su one često unaprjeđivale urbane performanse Donjega grada, te uspostavljale naprednije logike razvoja javnog prostora i javnih programa . Temeljem sinteze istraživanja, publikacija predlaže spekulativne scenarije razvoja pojedinačnih parcela u Donjem gradu te njihovog utjecaja na nutrine blokova. Intervencije su planirane kao zamjenski objekti na mjestima sub-standardnih građevina. Scenariji predviđaju uvođenje urbanističkog bonusa i dozvoljavaju veći KIS koji se kompenzira putem doprinosa mreži javnog prostora, uvođenja elemenata održivosti i cirkularnosti te poticanja programske heterogenost kako bi se unaprijedila urbana vitalnost grada. Knjiga uključuje i interdisciplinarne panel-diskusije s renomiranim stručnjacima.

 

Donji grad – već sutra: Urbanistička studija spekulativnih scenarija razvoja Donjega grada u Zagrebu

 

Autori: Maroje Mrduljaš, Pero Vuković

Izdavač: INGRA d. d. Zagreb

Za izdavača: Danko Deban, Dinko Pejković

Urednik: Maroje Mrduljaš

Naručitelj studije: INGRA d. d. Zagreb

Voditelj studije: Maroje Mrduljaš

Izrađivač studije: ARHIV arhitektura i urbanizam, Zagreb

Projektni tim: Stephanie Newcomb, Mirna Udovčić, Ivan Čilić

Konzultant i autorska suradnja: Ivana Katurić, Urbanex, Zagreb

Fotografije: Maroje Mrduljaš i ARHIV

Dizajn: Sven Sorić

Lektura: Maja Trinajstić

Tisak: Sveučilišna tiskara d.o.o.

ISBN 978-953-55531-1-2

Zagreb, 2021.

 

 

PROGRAM/VRSTA

Publicistički i/ili nakladnički rad