Društvo arhitekata Zagreb (DAZ) je strukovna udruga koja radi na razvoju i promociji hrvatske arhitekture i urbanizma, kulture prostora i zaštite okoliša.

DAZ ima više od 500 aktivnih članova, priznatih arhitekata, urbanista, krajobraznih arhitekata i dizajnera interijera. U svom djelovanju DAZ zastupa interese članova, organizira i provodi natječaje iz područja arhitekture i urbanizma, organizira i priprema stručni i obrazovni program te sudjeluje u pripremama prijedloga zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva. DAZ je među najutjecajnijim stručnim arhitektonskim udrugama, a njegova Internet stranica je jedan od najposjećenijih arhitektonskih portala. (www.d-a-z.hr)

DAZ je u proteklom razdoblju u iznimno zahtjevnim ekonomskim okolnostima pokrenuo cijeli niz novih programa čiji je zajednički cilj popularizacija arhitekture i kvalitetno oblikovanog prostora te su osmišljeni tako da potiču interdisciplinarne dijaloge, međusektorske suradnje, participaciju građana, drugih struka i lokalne samouprave, te udruga koje se bave izgrađenim prostorom, okolišem i urbanom kulturom.

Namijenjeni su širokom krugu korisnika od školske djece, studenata, mladih netom promoviranih arhitekata, stručnjaka u različitim područjima arhitekture, arhitektonskog naslijeđa, teorije i konceptualnog promišljanja prostora, ali i brojnim drugim strukama (turističkim djelatnicima, dizajnerima, ekonomistima, građevinarima, developerima), kulturnim djelatnicima i u velikoj mjeri građanima.

Programi se razlikuju prema području djelovanja te uključuju aktivnosti koje se bave kvartovskim temama (Akupunkutra grada), gradom Zagrebom (Zagreb za mene, Dani zagrebačke arhitekture), nacionalnim i međusektorskim pitanjima (ARTUR – Arhitektura i turizam, Arhitektonsko naslijeđe, Mala škola arhitekture), regionalnim povezivanjima (europski projekt City Acupuncture), te međunarodnim mrežama i razmjenama (Think Space, Leonardo program).

Za daljnji razvoj postojećih programa, ali i novih usluga koje DAZ može ponuditi svojim članovima, lokalnoj zajednici i građanima, Društvo traži stručnu i ambicioznu osobu koja će biti voljna i sposobna voditi Društvo zajedno s Upravnim odborom u slijedećem razdoblju.

Opis poslova i zadataka:

 • ustrojava, organizira i vodi rad i poslovanje Ureda društva,
 • osigurava realizaciju programa i planova Društva
 • organizira i osigurava javnost rada Ureda i Društva, vođenje, čuvanje i arhiviranje službene dokumentacije
 • izvršava odluke Upravnog odbora, predlaže mjere za unaprjeđenje rada Ureda i Društva, općih akata i pravilnika, priprema programe i planove rada te izvještaje za programska razdoblja
 • odgovara za kvalitetu međuljudskih odnosa,osigurava optimalne tehničke i prostorne preduvjete za rad Društva
 • obavlja i sve druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, te općim aktima Društva.

Uvjeti:

Stručna sprema, Iskustvo

 • VII/1, VII/2, stupanj stručne spreme;
 • 5 godina iskustva na sličnim poslovima;
 • aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika (poželjno engleskog)

Potrebne kompetencije:

 • Organizacijske sposobnosti
 • Komunikacijske i prezentacijske vještine (verbalne i pismene)
 • Upravljanje resursima
 • Donošenje odluka i delegiranje
 • Organizacijska osjetljivost
 • Informatička pismenost (ECDL)

Poželjne kompetencije:

 • Vodstvene i interpersonalne vještine i osjetljivost
 • Poduzetnički stav
 • Razumijevanje arhitektonske scene
 • Sklonost timskom radu
 • Usmjerenost na korisnika
 • Razumijevanje kulturnih organizacija, kulturnih projekta i programa te primjerenih izvora financiranja kulturnih aktivnosti

Uz prijavu, kandidati/kandidatkinje su obavezni priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis s popisom relevantnog profesionalnog iskustva
 • dokaz o stručnoj spremi i – preslika diplome, certifikata

Prijave s prilozima dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: ana.marendic@d-a-z.hr

Rok za prijavu kandidata je ponedjeljak, 22.9.2015.