Dječji vrtić Valmade u Puli

GRAD PULA – POLA

i

DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE – SOCIETÀ ARCHITETTI DELL’ISTRIA (DAI – SAI)

OBJAVLJUJU REZULTATE

Za javni, anonimni, opći, u jednom stupnju, za realizaciju, I. stupnja složenosti

PROJEKTNI NATJEČAJ

za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za

DJEČJI VRTIĆ VALMADE U PULI

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 3-23-VV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 140-23/PU-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Pula – Pola, Forum 1, 52100 Pula, OIB: 79517841355; telefon: +385 52 371 700; e-mail: info@pula.hr; www.pula.hr; odgovorna osoba: dr.sc. Filip Zoričić, prof., gradonačelnik.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Društvo arhitekata Istre – Società architetti dell´Istria (DAI-SAI); Smareglina 1, 52100 Pula – Pola; OIB: 18852569845; telefon: +385 98 331 351; e-mail: dai-sai@dai-sai.hr; www.dai-sai.hr; odgovorna osoba: Breda Bizjak, dipl.ing.arh., predsjednica.

IZRAĐIVAČI  NATJEČAJNOG PROGRAMA su Maja Kireta, dipl.ing.arh. ovl.arh, A 3310, Tome Masaryka 21, HR-42000 Varaždin, maja.kireta77@gmail.com i Karmela Maren, mag.ing.arh., UO za  urbanizam, investicije i razvojne projekte, Grad Pula-Pola, Forum 2,HR-52100 Pula, 052/371-860, karmela.maren@pula.hr.

PRAVO SUDJELOVANJA

Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Sudjelovanje stranih natjecatelja regulirano je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju. 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnik naručitelja i s njime povezane osobe u sukobu interesa sukladno odredbi članka 76. ZJN.

VRSTA NATJEČAJA

Otvoreni, javni, anonimni, opći, u jednom stupnju, za realizaciju, I. stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog  rješenja za Dječji vrtić Valmade u Puli. 

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Raspisivač natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju provedenog pregovaračkog postupka bez prethodne objave i to za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Dječji vrtić Valmade u Puli s autorom/ima prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno Uvjetima, odnosno s osobom ovlaštenom za projektiranje koju predloži autor/i prvonagrađenog rada, pod uvjetom da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. i 252. ZJN te da autor prvonagrađenog rada, odnosno predložena osoba ovlaštena za projektiranje, ispunjava kriterije za odabir (uvjete sposobnosti) sukladno čl. 266. i čl. 268. st. 1. tč. 4. ZJN.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je izrada arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja za novu zgradu Dječjeg vrtića Valmade u Puli.

Planirana predškolska ustanova nalazi se u Valmadama u mjesnom odboru Busoler u istočnom dijelu grada.

Građevna čestica na kojoj se planira dječji vrtić će se formirati od postojećih k.č. 2331/1, k.č. 2331/2 i k.č. 2331/4, sve k.o. Pula. Parcela nije izgrađena.

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Grad Pula želi u prigradskom naselju Valmade u Puli, na parceli površine P=4782m2, realizirati  predškolsku ustanovu Dječji vrtić Valmade, matični vrtić za 160 djece u 10 odgojnih skupina, površine BRPcca=2030m2. Planira se nova zgrada visoke kvalitete unutar optimalnog financijskog okvira te se Grad Pula-Pola odlučuje na provedbu arhitektonsko – urbanističkog natječaja koji će omogućiti odabir najboljeg rješenja između više ponuđenih autorskih radova.

Cilj ovog javnog natječaja je kroz analizu prostorne mogućnosti i prostornih ograničenja, dobiti kvalitetno urbanističko i arhitektonsko, funkcionalno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja predškolske ustanove koje će zadovoljiti potrebe za takvim sadržajem te ujedno, kvalitetnim rješenjem okoliša, doprinijeti podizanju urbaniteta na predmetnom području.

Specifični cilj natječaja je odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog, ekonomičnog, racionalnog i provedivog arhitektonskog rješenja, koje će biti podloga za izradu projektno – tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja odgovarajućih akata za gradnju Dječjeg vrtića Valmade.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozvani se stručnjaci da ponude najbolje arhitektonsko – urbanističko rješenje i daju mu reprezentativnu vrijednost, a sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju koji iznosi 4.800.000,00 EUR + PDV. 

Krajnji cilj natječaja je bio omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

Na natječaj koji je trajao od 08.04.2022. do roka za predaju natječajnih radova 24.10.2023. u 12:00 sati regularno je zaprimljeno trideset i devet (39 radova. Ocjenjivački sud, koji je djelovao u sastavu: Tonči Čerina, d.i.a., ovl.arh., predsjednik  OS-a, Breda Bizjak, d.i.a. , ovl.arh., zamjenica predsjednika OS-a, Nikola Fabijanić, d.i.a., Anja Ademi, mag.fin.,UO za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Ingrid Bulian, d.i.a., UO za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Jasmina Bašić, d.i.a., zamjenica člana Ocjenjivačkog suda, uz stručnu savjetnicu: Mariza Kovačević, ravnateljica DV Pula, tehničku komisiju u sastavu: Maja Kireta, d.i.a., ovl.arh.,  Karmela Maren, mag. ing. arh. i tajnicu natječaja: Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh., na VIII. sjednici održanoj 09.11.2023. donio je i potvrdio konačnu odluku o rezultatima natječaja kako slijedi:

I.  Nagrada u neto iznosu 11.200,00 eura dodjeljuje se radu pod brojem 32

Autori:

Nika Dželalija,

Ivan Jaković,

Domagoj Kolonić,

Franjo Kovačević,

Krešimir Renić

PLAKATI

II.  Nagrada u neto iznosu 7.000,00 eura dodjeljuje se radu pod brojem 07

Autori:

Frane Dumandžić,

Lucija Jelenčić,

Kata Marunica,

Natja Mihaldinec,

Zrinka Miočić,

Matea Pinjušić,

Nenad Ravnić,

Filip Vidović

PLAKATI

III.  Nagrada u neto iznosu 4.200,00 eura dodjeljuje se radu pod brojem 04

Autori:

Oton Ileković, mag.ing.arh.,

Red.prof.art. Dina Vulin Ileković, d.i.a.,

Ivan Kulišić, dipl.ing.arh.,

Izv.prof.art. Boris Ileković, d.i.a.

PLAKATI

IV.  Nagrada u neto iznosu 3.360,00 dodjeljuje se radu pod brojem 21

Autori:

Jessie Andjelic, Architect AAA,

Vedran Škopac, d.i.a., Ovlašteni arhitekt,

Philip Vandermey, Architect AAA

Suradnici:

Jordan Christopher Livermore,

Veronique Ulrich,

Teegan Heinricks

PLAKATI

V.  Nagrada u neto iznosu 2.240,00 dodjeljuje se radu pod brojem 38

Autori:

Nikolina Meter,

Sandi Terzić,

Luka Mužinić

PLAKATI

Rad pod brojem 23 rangiran je na VI. mjesto

Autori:

Saša Košuta,

Vana Pavlić,

Suradnja:

Krešimir Borošak,

Petra Ferenčić,

Mia Šolaja

Rad pod brojem 35 rangiran je na VII. mjesto

Autori:

Niko Klasnić,

Krunoslav Ivanišin,

Sara Ivoš

OBRAZLOŽENJE RADOVA OCJENJIVAČKOG SUDA

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Niti jedan rad nije podlegao najstrožim kriterijima za isključenje, a to su radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno oni predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja, koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja, čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja, koji nisu predani u zapečaćenom omotu, koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao radove u skladu sa sljedećim kriterijima:

realizacija prostornog programa; kvalitetno prostorno – oblikovno rješenje; funkcionalnost i fleksibilnost korištenja;  prepoznatljivost arhitektonskog koncepta; ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

PLANIRANA OKVIRNA SVEUKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE (IZGRADNJE)

Zadani financijski okvir za realizaciju iznosi  4.800.000,00 eura bez PDV-a odnosno cca 2.365,00 eura/m2 što uključuje izgradnju zgrade predškolske ustanove, uređenje parcele, opremanje predškolske ustanove i parcele.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE DALJNJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Dječji vrtić Valmade u Puli Raspisivač namjerava sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada, koja zadovolji uvjete sukladno ZJN pod uvjetom da ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju provedenog pregovaračkog postupka nabave iznosi najviše do 260.000,00 eura neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije  cjelovitog projekta (osnovni poslovi) potrebnog za izgradnju, okoliš i opremanje sukladno pozitivnim propisima.

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama temelji se na izračunu usluge za izradu projektno-tehničke dokumentacije sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata.

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

IZLOŽBA NATJEČAJNIH RADOVA

Izložba svih natječajnih radova, te razgovor s Ocjenjivačkim sudom, održat će se 8. prosinca 2023. godine u 19:00 sati na lokaciji Društvo arhitekata Istre – Società architetti dell´Istria (DAI-SAI); Smareglina 1 u Puli. 

Natječaj je proveden u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14) i Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22).

Za Ocjenjivački sud:

Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja 

Rad Udruženja hrvatskih arhitekata podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH i Zaklada Kultura nova.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

MB 03223043
OIB 01152649489

IBAN HR6223600001101550751

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA