Skupština UHA-e

Skupština je najviše tijelo upravljanja UHA-om.

Skupštinu čine delegati koje imenuju članice UHA-e, predsjednik/ca i dva dopredsjednika/ce.

Članice UHA-e imenuju  delegate po sljedećem ključu:
– društva do dvadeset članova imenuju  jednog delegata,
– društva s više od dvadeset članova imenuju po jednog delegata za svakih započetih dvadeset članova.

Mandat delegatima traje dvije godine.