Vijesti
N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja KOMPLEKSA CENTRA ZA AUTIZAM I OSNOVNE ŠKOLE U OPOROVCU
datum/vrijeme
16.02.2017.

Objavljen je ispravak odgovora na pitanja te sukladno tome je produljen i rok za predaju radova.

Sva dokumentacija objavljena je u Elektorničkom oglasniku javne nabave te na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/vF4UvI