Časopis: ARHITEKTURA 214
Arhitektura 1947. – 1997.